Bílých trámech Sladovny začíná ve čtvrtek ve 13 hodin jednání zastupitelů. Seznámí se s výsledky a průběhem jednání se společnostmi TERABET a Žižkov center ohledně areálu Žižkových kasáren. Rozhodovat budou také o prodloužení termínu na předložení návrhu mimosoudního vyrovnání nebo podání žaloby na určení vlastnického práva k nemovitostem v areálu bývalých Žižkových kasáren.

Na programu  bude také závěrečný účet  města za uplynulý rok a  letošní rozpočtové změny. Zastupitelé dále rozhodnou o tom, komu budou poskytnuty příspěvky z Fondu na podporu aktivit mládeže  z výnosů výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů.

„V návrhu je mimo jiné jednorázový přesun 600 tisíc korun  z podpory kulturní činnosti mládeže na  obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť  mateřských a základních škol a jeslí," připomněl místostarosta Vojtěch Bubník.

Zastupitelé se budou zabývat uspořádáním vnitrobloku v Gregorově ulici, záměry prodeje městského majetku,  přípravou rozvojového  plánu Sladovny a poskytnutím peněžních darů.

Program:

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu jednání
2) Návrh zastupitele na pozastavení investiční akce „Lávka pro pěší Hradiště – sv. Václav"
3) Závěrečný účet – rozbor hospodaření města za rok 2013
4) Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 25/14-35/14
5) Návrh na schválení příspěvku na sportovní činnost
6) Návrh na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT
7) Zpráva o hospodaření Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT
8) Poskytnutí finančních darů
9) Návrh na změnu účelu poskytnutého příspěvku na sociální účely na rok 2014
10) Návrh na uzavření úvěrové smlouvy o účelovém úvěru na investiční akce
11) Záměry prodeje majetku města
12) Jiné dispozice s majetkem města
13) Výkupy majetku do vlastnictví města
14) Konečné schválení majetkových smluv
15) Žižkova kasárna – výsledky a průběh jednání se společnostmi Terabet s.r.o. a Žižkov center s.r.o.
16) Prodej bytů a nebytového prostoru
17) Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice
18) Spolufinancování technické infrastruktury stavebních parcel Smrkovice II - Jih
19) Podání žádosti „Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání" žadatele ZŠ T.G. Masaryka v rámci výzvy ROP NUTS II Jihozápad
20) Příprava rozvojového plánu Sladovny Písek o.p.s.
21) Plán investic a oprav Sladovny Písek o.p.s. na roky 2014 – 2015
22) Jmenování členů dozorčí a správní rady Sladovny Písek o.p.s.
23) Návrh programu regenerace městské památkové zóny na roky 2015 - 2019
24) Podnět ke zrušení regulačního plánu Výstaviště včetně jeho změn
25) Změna příloh Obecně závazné vyhlášky města Písek č. 6/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívajících v omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství
stránka 2 (celkem 2)
26) Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domovní a bytová správa
27) Informace z jednání výborů zastupitelstva města
28) Kontrola plnění usnesení
29) Různé, interpelace
30) Závěr