Ve Vysokých trámech Sladovny začíná ve čtvrtek 6. prosince ve 13 hodin poslední letošní řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu je kromě dalších bodů  návrh  na cenový dodatek ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy (MHD) s ČSAD Autobusy Č. Budějovice.

Autobusy MHD najedou za rok zhruba 300 tisíc kilometrů, na které město letos doplácelo 6,5 milionu korun.  Vlivem vyšších cen vstupů   by dotace pro příští rok   měla být 7,7 milionu  korun. Rozpočet města s tak vysokou položkou nepočítá, proto je nutné snížit počet najetých kilometrů v MHD.

„Nechceme jako jiná města jít cestou zdražit jízdné, proto navrhujeme  optimalizovat systém MHD a najít úspory," uvedl místostarosta Vojtěch Bubník (VPM).

Zastupitelé dnes projednají také návrhy na příspěvky na sportovní činnost, příspěvky z grantových programů na podporu kultury a cestovního ruchu a rozhodnou o ceně vodného a stočného v Písku pro příští rok.

Stěžejními body jednání budou zřejmě   vyhlášení místního referenda a návrh  obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, poplatků za odpad a za psa.

Program jednání zastupitelstva města Písku:

1)         a)         Zahájení, volba ověřovatelů zápisu

b)                      Schválení programu jednání

2)                  Prezentace kanceláře destinačního managementu (ústně)

3)                  Návrh na rozpočtová opatření - rozpočtové změny č. 73/12 – 83/12

4)                  Návrh rozpočtu města Písek na rok 2013

5)                  Vyhlášení místního referenda

6)                  Návrh na poskytnutí příspěvků na sportovní činnost

7)                  Návrh na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT, návrh smlouvy

8)                  Návrh na poskytnutí finančních příspěvků z grantového programu na podporu kultury 2013, návrh vzorové smlouvy (neveřejný materiál)

9)                  Návrh na poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu na podporu cestovního ruchu 2013, návrh vzorové smlouvy (neveřejný materiál)

10)              Odpis pohledávek vedených v evidenci Domovní a bytové správy

11)              Záměry směny a prodeje pozemků

12)              Konečné schválení majetkových smluv

13)              Návrh na prodej bytů

14)              Návrh změny zásad prodeje městských bytů

15)              Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro město Písek na rok 2013

16)              Návrh Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ve městě Písku

17)              Návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

18)              Návrh na změnu Pravidel pro poskytování příspěvků na sociální účely

19)              Sportovně turistická stezka Písek – Smrkovice – finanční krytí akce

20)              Návrh na schválení smlouvy s Dobrovolným svazkem obcí severního Písecka o bezúplatném převodu mobiliáře - informační tabule

21)              Návrh na uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech

22)              MHD – cenový dodatek pro rok 2013 a dohoda o uznávání jízdních dokladů

23)              Návrh rozšíření rozsahu spolupráce Jihočeské hospodářské komory a města Písek

24)              Informace o probíhajících jednáních - Žižkovy kasárna

25)              Informace z jednání výborů zastupitelstva města

26)              Kontrola plnění usnesení

27)              Různé, interpelace

28) Závěr