„Pro rozvoj obce je pozitivní skutečnost, že z celkové výdajové částky 32 milionů je přes 17,1 určeno na investiční akce, což je 53 procent celého rozpočtu,“ uvedl Tomáš Korejs, starosta Čížové.

Obec má připravenou řadu akcí, připomeňme hlavně výstavbu chodníků v Nové Vsi a Zlivicích, druhou etapu modernizace veřejného osvětlení, a to konkrétně v Topělci, Bošovicích a Krašovicích, a revitalizaci zámku Čížová. Obec má v příštím roce v plánu kompletní rekonstrukce několika místních komunikací.

V případě získání dotace na stavbu tělocvičny a sběrného dvora jsou vyčleněné peníze na spolufinancování těchto akcí, na které je vydané stavební povolení
.
Členové zastupitelstva jsou průběžně během roku informováni o stavu přípravy jednotlivých akcí, takže rozpočet obce byl schválen jednohlasně a bylo rozhodnuto například i o nákupu nového multifunkčního stroje na údržbu obce a o opravách ve škole za 1,4 milionu korun.

„Obec dále připravuje stavbu centrální čistírny odpadních vod a oddílné kanalizace. Příprava se však protahuje z důvodu velkého množství dotčených pozemků,“ dodal Tomáš Korejs.