„Začátek bude ve 14 hodin a k veselému namlouvání starého mládence Pazderníka a nevěsty panny Konopičky bude vyhrávat Písecká čtyřka. Večer si obyvatelé naší obce i další zájemci mohou přijít zatancovat do hospody Na Staré. Zahrají a zazpívají tady Šumavští Šumaři," informovala Jaroslava Strnadová, starostka Dobevi.

I když zemědělci v obci a v okolí len už nepěstují, tradici spojenou se sklizní této technické plodiny tady po mnohaleté přestávce obnovili. Konopická v minulosti bývala hlavně svátkem žen, protože těžká práce spojená s pěstováním a sklizní lnu byla zcela záležitostí žen a dívek. V různých částech Prácheňska se závěr sklizně lnu slavil trochu jinak, ale základní prvky byly společné: Vedle textu je v této vesnické slavnosti hodně písniček a připomínají se zde pojmenování jako pazderna, konopice, mědlice či trdlice.

Základem děje je veselé namlouvání starého mládence Pazderníka a nevěsty panny Konopičky. Dalším významným aktérem je dohazovač, v některých obcích mu říkají družba. Nemá jednoduchý úkol – musí přesvědčit pannu Konopičku, která se nechce vdávat. Pazderníkovi je třeba zase vysvětlit, aby opustil vikýř ve svém obydlí a vydal se za nevěstou. Dohazovač v tom není sám, pomáhají mu svým zpěvem ženy a dívky. Všechno nakonec dobře skončí. Pazderník se po dlouhém zdráhání rozhodl nasednout do svého povozu obvykle taženého krávou nebo kozou. Oddavky mohly v místním hostinci konečně začít.

Konání konopické v Dobevi ani v jiných obcích již není vázáno na práci se lnem. Dříve se slavnost odehrávala po skončení prací kolem svátku Václava. Obce a spolky tuto lidovou slavnost v současné době pořádají většinou v druhé polovině srpna.

Konopická a následná taneční zábava se dost často protáhly až do rána. Jak to dopadne v Dobevi, to se uvidí v sobotu 30. srpna.