Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá Jaroslav Sup, starosta Temešváru.

Co se vám podařilo za první dva roky?
První rok volebního období se nám podařilo provést rekonstrukci veřejného osvětlení nákladem 120 620 korun, z toho byla dotace z Programu obnovy venkova (POV) 48 000 korun. Druhou akcí byla oprava hasičské zbrojnice nákladem 133 000 korun a dotací 73 000 korun z Programu obnovy venkova.

Dokončili jsme dopravní značení v obci dle pasportu místních komunikací. Z drobnějších akcí se nám podařilo odkoupit několik pozemků do majetku obce, které jsou pro obec nějakým způsobem rozhodující.

Ve druhém roce volebního období jsme provedli rekonstrukci veřejného rozhlasu a rozhlas byl zaveden i do míst, kde před tím nebyl. Náklady na vybudování byly 193 000 korun, dotace z POV byla ve výši 115 000 korun. Tímto se rozšířila informovanost občanů. Každý den pravidelně zvoní oznamují pravé poledne.

Další významná akce pro zajištění bezpečnosti občanů byla instalace ukazatelů rychlosti v obci, a to v obou směrech, tedy jak od Písku, tak od Tábora. Náklady na akci byly 177 000 korun, dotace z POV činila 34 tisíc korun. Tato investice značně přispěla ke snížení  rychlosti v obci. Protože ukazatel rychlosti má statistický modul, zaznamenává rychlost a počet vozidel, které obcí projedou. Například za období od 20. srpna do 5. září projelo obcí ve směru Písek – Tábor 53 103 vozidel průměrnou rychlostí 57,6 kilometrů za hodinu. Pozoruhodný je i údaj o maximálně dosažené rychlosti, a to 143 kilometrů za hodinu. Opačným směrem projelo v daném období 69 950 vozidel průměrnou rychlostí 69 kilometrů za hodinu a maximální dosažená rychlost zde byla 152 kilometrů za hodinu. Přesto se však domnívám, že rozhodnutí zastupitelstva v této akci bylo přínosem.

Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?
Dále připravujeme projekt na čistírnu odpadních vod pro bytovou jednotku, kde je předpokládaný náklad asi 300 000 korun. V případě, že se nepodaří získat dotaci, budeme ji muset uhradit z rozpočtu obce.

Dále také připravujeme výměnu oken na budově obecního úřadu, čímž dosáhneme značných finančních úspor na topení. Taktéž bychom chtěli provést rekonstrukci podkroví obecního úřadu, protože současné podmínky pro práci zastupitelstva jsou nevyhovující.

Příště bude odpovídat starosta Hrazan Luboš Bolek.