Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá starosta Čimelic Vladimír Pánek.

Co se vám podařilo za první dva roky? 
Mezi důležité věci, které se za poslední dva roky podařily, patří rozhodně i to, že jsme šli blíže občanům. Jednání zastupitelstva  pořádáme na neutrální půdě v restauraci Na Hvížďalce a občany se snažíme maximálně informovat o dění v obci. Ti se účastní jednání zastupitelstva, kde mají prostor vyjádřit své názory, přání a představy o rozvoji obce a podílí se tak aktivně na jejím chodu. Aktuální názory občanů jsou pro zastupitele jasným ukazatelem pro správná rozhodnutí, která by měla především uspokojovat potřeby občanů a být v zájmu celé obce.

Nejdůležitější je, aby v obci fungovaly mezilidské vztahy. Obec by měla být místem, kde se lidé cítí dobře,  kde společně žijí, respektují se a vzájemně si pomáhají. Abychom takzvaně dali lidi dohromady, podporujeme, ale i sami pořádáme různé kulturní a sportovní akce, které občany určitě sbližují.

V Čimelicích se konalo několik plesů, zábav, tancovaček, besed, přednášek,  divadelních představení a koncertů, které většinou nacházejí zázemí v restauraci Na Hvížďalce, ale v posledním roce se konaly tři koncerty i v kostele Nejsvětější Trojice. Obec pořádá zájezdy na divadelní představení do pražských divadel, uspořádala první ročník Čimelických letních filmových dnů a společně se Zámeckou zahradou pořádá každý druhý rok výstavu květin, která bude příští rok již po třicáté. Spolu se sociální komisí pořádáme setkání důchodců, vítání nových občánků do života, navštěvujeme seniory při jejich významných životních jubilejích a ročně máme kolem  deseti svatebních obřadů. Podporujeme jak sportovní, tak i ostatní organizace v obci, neboť je důležité, aby občané a především děti a mládež prožívali volný čas aktivně.

V ostatních činnostech obce se nám podařila celková reorganizace a předělání obecního úřadu, započali jsme kompletní přearchivování obecních dokumentů. Na zdravotním středisku, jehož provoz byl prodělečný, jsme změnou nájemních smluv dosáhli zisku a peníze jsme tak mohli hned vrátit zpět do zdravotního střediska na opravy sociálního zařízení.

Vyřešili jsme provozování sportovní haly, udělali jsme komunikaci v ulici u policie, kde byl dvacet let pouze tankodrom, opravili jsme stoku nad Selským rybníkem, věnovali jsme se opravě kanalizačních vpustí a opravě komunikací, zkvalitnili jsme celkovou údržbu obce, obec jsme dovybavili mobiliářem (informační skříňky, koše, stojany na kola, lavice), zakoupili jsme a zrekonstruovali bývalou moštárnu na keramickou dílnu. V některých obecních bytech jsme vyměnili okna a dveře, některé jsme zateplili a do konce roku bychom měli v některých bytech instalovat odvětrání, které bude snižovat v bytech hladinu vlhkosti.

Právě opravujeme chodník od školy na náměstí a do konce roku bychom měli vybudovat bezdrátový rozhlas a zahájit výstavbu ČOV a dostavbu kanalizace. Je ještě mnoho menších věcí, kterých jsme dosáhli či započali jejich realizaci a které pomáhají obci při vytváření prostředí, ve kterém žijeme, to by však bylo na delší povídání.

Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?
 Nevím, kolik věcí z našich plánů stihneme udělat v druhém poločase volebního období, ale plány do budoucna jsou následující.

Prioritou je zpracování projektu na zasíťování stavebních pozemků, následné zasíťování a rozprodání stavebních parcel, dokončení všech rozpracovaných projektů včetně schválení územního plánu. Chceme rekonstruovat a dostavět veřejné osvětlení, vybudovat sběrný dvůr a umožnit tak občanům bezproblémově se zbavit odpadu, a to hlavně nebezpečného, instalovat v obci radary s ukazatelem rychlosti, rekonstruovat stávající přechody včetně jejich lepšího nasvícení, vytvořit v obci klidové zóny s doplněním herních prvků pro děti,  pokračovat v opravách chodníků a všech komunikací v obci, obnovovat v obci zeleň včetně výsadby nových stromů, v rámci protipovodňových opatření upravovat vodní toky a odbahňovat rybníky, které slouží jako retenční nádrže.

Chceme připravit žádost o komplexní pozemkové úpravy, založit servisní organizaci – například technické služby jako s.r.o. (obec musí do budoucna podnikat), zjistit podmínky a vybudovat kompostárnu, zabývat se rekultivací bývalé skládky u Smetanovy Lhoty a připravit projekt na kanalizaci v Krsicích. Samozřejmostí je rozvoj kulturní činnosti v obci a podpora činnosti všech spolků a organizací v obci. Při plánování nebudeme v žádném případě zapomínat na Krsice a čimelickou část Větrov, kterých se mnohé plány také týkají.

Příště bude odpovídat starosta Nerestců Vladimír Macoun.