Všem starostům na Písecku jsme položili dvě stejné otázky, z nichž v první mají ohodnotit své první dva roky ve funkci a ve druhé nastínit plány do druhé poloviny volebního období. Dnes odpovídá starosta Smetanovy Lhoty Slavomír Harbáček.

Co se vám podařilo za první dva roky? 
V uplynulých dvou letech se nám podařilo realizovat některé z našich záměrů. Za jednu z nejdůležitějších věcí považuji zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastru naší obce. Realizace tohoto projektu sice ještě několik let potrvá, ale jeho výstupem budou vyjasněné majetkové vztahy k zemědělské půdě, budou napraveny evidenční i technické chyby z minulosti, bude vlastníkům zajištěn přístup k pozemkům, budou navržena protipovodňová opatření, pozemky a přístupové cesty budou nově uspořádány tak, aby se na nich dalo hospodařit moderní zemědělskou technikou. Některé části obecních komunikací již nepovedou po pozemcích jiných vlastníků, bude jasné, komu patří stromy rostoucí podél komunikací a podobně.

Velkou pozornost věnujeme péči o veřejnou zeleň, protože si uvědomujeme, že má velký vliv na celkový vzhled i životní prostředí v obci. Za finančního přispění Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí jsme v loňském roce realizovali první část projektu na obnovu veřejné zeleně v obci. Cílem projektu je celkové ozdravění zeleně v zastavěných částech obce, kde je řada vzrostlých stromů přestárlých a ve špatném zdravotním stavu. Snažíme se projekt ve spolupráci s odbornými firmami postupně realizovat, protože nechceme čekat, až nám většina stromů „spadne na hlavu" a obec pak bude bez zeleně stejně jako ve dvacátých letech minulého století, jak je patrno z dobových fotografií.

V loňském roce jsme rovněž provedli rekonstrukci chodníku na návsi. Instalací herních prvků pro děti a dřevěného přístřešku v příjemném prostředí návsi jsme vytvořili odpočinkovou zónu. Opravili jsme opěrnou zeď a oplocení pomníku padlých v I. světové válce a dostalo se i na opravu rybníčka u železniční zastávky. Tyto akce byly spolufinancovány prostřednictvím dotačních titulů Jihočeského kraje a ministerstva pro místní rozvoj.

Z rozpočtu Jihočeského kraje byly spolufinancované i letošní akce, kdy jsme opravili lokální výtluky na místních komunikacích obce, vyměnili jsme střešní krytinu části budovy obecního úřadu, kde jsme rovněž provedli výměnu světel a opravu elektroinstalace. Dále jsme opravili dvě památkově chráněné výklenkové kapličky na území obce a vyměnili jsme čekárnu autobusové zastávky u komunikace II/121.

Jaké máte plány na druhou polovinu volebního období?
V dalším období chceme realizovat připravené projekty. Máme projekt na vybudování multifunkčního hřiště, na vybudování chodníku a osvětlení podél silnice II/121 v horní části obce. Zde máme problém s tím, že většina řidičů nerespektuje nejvyšší povolenou rychlost při průjezdu obcí.

Od uzavření Žďákovského mostu pro nákladní kamionovou dopravu zde značně narostl provoz těchto vozidel a až bude most uzavřen pro veškerou dopravu, bude situace ještě horší. Vzhledem k tomu, že zde bydlí několik rodin s malými dětmi,  musíme problém v nejbližší době vyřešit, než zde dojde k nějakému neštěstí.

Letos na jaře jsme neúspěšně žádali o dotaci na umístění radarových ukazatelů, ale prioritně zde musíme něco vymyslet. Nejúčinnější, ale zároveň i nejdražší a tedy těžko realizovatelné by bylo vybudovat obchvat této části obce.

Chceme také řešit problém s budovou čekárny a přilehlého pozemku na vlakové zastávce. Budova je v majetku státu a již řadu let se o ni nikdo nestará, postupně chátrá a o přilehlý pozemek pečujeme na vlastní náklady. Budeme usilovat o získání těchto nemovitostí do majetku obce a vlastními silami celý prostor zrevitalizovat.

Máme vydané územní rozhodnutí k projektu na vybudování oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod v obci. Tuto akci připravujeme ve spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko v rámci projektu Revitalizace orlické nádrže a nyní čekáme na posouzení naší žádosti o dotaci na tento záměr ze Státního fondu životního prostředí.

Úkolem pro následující období je podílet se na vypracování kvalitního projektu pro provedení komplexní pozemkové úpravy a následná postupná realizace tohoto projektu. Chceme rovněž pokračovat v péči o zeleň  a postupně realizovat projekt její obnovy. Čeká nás také dokončení rekonstrukce kabin hráčů u fotbalového hřiště a celá řada drobných záměrů.

Většinu z těchto projektů nemůže obec realizovat bez získání finanční podpory z jiných zdrojů. Za další dva roky, na konci volebního období, si můžeme říct, co se nám povedlo a co ne.

Příště bude odpovídat starostka Zbelítova Markéta Honzíková.