Především za zachování nájezdu na R4 u Radobytců směrem z Mirotic na Písek, sjezdu z R4 od Písku na Cerhonice a obnovení propojení mezi Cerhonicemi a Radobytcemi brojí Mirotičtí už velmi dlouho. Loni dokonce sepsali  i petici.

„S naším problémem jsme od roku 2009 oslovili několik ředitelů Ředitelství silnic a dálnic nebo ministerstvo dopravy, ale zatím marně. Věřím však, že rozumné řešení se najde. Domnívám se totiž, že  když je něco na úkor životních podmínek obyvatel, je nutné hledat jiná řešení," doufá starosta Mirotic Milan Brunclík.

Cerhonice s Miroticemi požadovaly řešení, které by umožnilo průjezdnost křižovatky, která byla zrušena na podzim roku 2010 otevřením úseku Mirotice –  Třebkov. „Zrušení křižovatky hodně znekvalitnilo propojení mezi jednotlivými obcemi, přesto jsme byli s požadavkem neúspěšní," konstatovala starostka Cerhonic Marcela Vašínová.

Výstavba rychlostní komunikace R4 se dotýká řady obcí na Písecku, ať už přímo tím, že prochází jejich katastrem, nebo nepřímo, že ovlivňuje jejich prostředí či dopravní dostupnost.

Pro obec Lety přinese chystaný úsek pozitivum, jelikož vyřeší takzvanou křižovatku smrti. „Doufám, že výstavba začne co nejdřív," konstatovala starostka Letů Blanka Hlavínová.

Naopak Mirotice či Cerhonice mají R4 spojenou spíš s negativy. Výstavba komunikace jim i jejich osadám ztíží dopravní propojení. „Nelíbí se nám, že se v další etapě výstavby počítá s tím, že stávající sjezd a nájezd od a do Písku budou u Radobytců  zrušeny. Projekt počítá jen se sjezdem a nájezdem severně od  města ve vzdálenosti přes 1,5 kilometru od jeho středu. Tato skutečnost  pro naše město a okolní obce ležící jižně od Mirotic přinese celou  řadu problémů," nastínil starosta Mirotic Milan Brunclík. „Chystaná etapa Mirotice – rozšíření nám nepřinese nic dobrého," potvrzuje starostka Cerhonic Marcela Vašínová.

Sjezd, který obce požadují, ale podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odporuje normám. „Norma říká, že vzdálenost křižovatek (sjezdů) musí být minimálně čtyři kilometry," uvedl Jan Kudrle, vedoucí úseku výstavby jihočeské správy ŘSD. Tady se jedná o necelé tři kilometry.

Počátky výstavby čtyřpruhové silnice I/4 spadají do 50. let 20. století v souvislosti s výstavbou výpadové silnice ze Smíchova na jih po levém břehu Vltavy. Výstavba prvního úseku začala roku 1969.

Celková délka komunikace R4 je 85,6 km. Z toho je 5,4 km na území Prahy, 57,4 km ve Středočeském kraji a 22,7 km v Jihočeském kraji. Celkem 48,9 km R4 je v provozu, 36,6 km v přípravě.

Mirotice: Rozumné řešení se snad najde

V roce 1983 se kolem Mirotic vybudoval silniční obchvat (I/4). Dopravní zatížení se podstatně snížilo, ale ponecháním severního a jižního napojení na Prahu a Písek zůstaly Mirotice svým způsobem dopravně nedotčeny.

Při projektování úseku R4 Nová Hospoda – Radobytce jsme  přijali návrh, který u samotných Radobytců řešil napojení v místě současného křížení a v rámci další výstavby se zdál  pro obyvatele z přilehlých lokalit přijatelný. Snad špatným pochopením se stalo to, že pro Mirotice a jejich blízké okolí se v další etapě výstavby počítá s tím, že stávající sjezd a nájezd od a do Písku budou u Radobytců  zrušeny.

Projekt počítá jen se sjezdem a nájezdem severně od  města ve vzdálenosti přes 1,5 km od jeho středu. Tato skutečnost  pro naše město a okolní obce ležící jižně od Mirotic přinese celou  řadu problémů.

V případě, že by nebyl realizován jižní sjezd a nájezd na R4, dojde k podstatnému ovlivnění života v samotných Miroticích a jejich okolí.
Možnost využívat nově vybudovanou R4 by jistě přispěla k dalšímu růstu samotného města. Již současný stav, kdy Písek se snadnou dostupností, která by se ještě zlepšila, a s relativně dostatečným počtem pracovních míst byl a je i jedním z důvodů, proč se Mirotice rozrůstají.  

Nerealizování  jižního sjezdu a nájezdu by mělo dopad na následující sféry:
1. dostupnost zdravotnické záchranné služby  a hasičů
Dle vyjádření představitelů těchto složek je navrhované řešení z hlediska dostupnosti Mirotic zcela nedostatečné. Vozidla  ZZS a HZS by musela jet  komplikovanými trasami a výrazně se prodlouží dojezdové časy.

2. dopravní obslužnost
Mirotice leží mimo železniční trať. Jedinou možností veřejné  dopravy je doprava   autobusová. Současná četnost spojení ve směru na Prahu a Písek je na slušné úrovni. Ponecháním pouze severního napojení Mirotic by se délka linek mezi Prahou a Pískem, které projíždějí Miroticemi, prodloužila o cca 2,5 km. Mimo toto prodloužení by pravděpodobně došlo i k tomu, že  některé rychlostní autobusy  by z důvodů zvýšených nákladů  přestaly do Mirotic zajíždět.

3. doprava
Při průjezdu Miroticemi je v místě stávajícího betonového mostu vozovka zúžená, že se zde v protisměru  nevyhnou dva automobily a jeho tonáž je omezena na 20 tun. Ponecháním pouze severního nájezdu by zde došlo k navýšení počtu potkávajících se vozidel o sto procent, protože všechna vozidla přijíždějící a odjíždějící z Mirotic by musela používat tuto trasu.

4. náhradní komunikace
V návrhu je plánována výstavba souběžné komunikace od  křižovatky u Radobytců až k cerhonickému mostu. V tomto úseku se tato komunikace jeví zbytečná a je nutné ještě zdůraznit, že námi navrhovaný nájezd a sjezd by byl podstatně finančně méně náročný než zamýšlená komunikace.

S naším problémem jsme od roku 2009 oslovili několik ředitelů ŘSD, ministerstvo dopravy, ale zatím marně. Věřím však, že rozumné řešení se najde. Domnívám se totiž, že  když je něco na úkor životních podmínek obyvatel, je nutné hledat jiná řešení. Proto mi připadá zcela nepřijatelné prohlášení jednoho ministerského úředníka, že komunikace typu R4 jsou určeny pro propojení států EU, nikoli aby řešily potřeby místních obyvatel. 

Milan Brunclík, starosta Mirotic

Cerhonice: Zbyla nám jen „Myší díra"

Bohužel stavba rychlostní silnice R4 nepřináší obci Cerhonice a její místní části Oboře u Cerhonic nic pozitivního.

Stavba R4 sice neprochází katastrem Cerhonic, ale její výstavba se obce velice významně dotýká. Dnes již zaniklá křižovatka u Radobytců byla totiž hlavní příjezdovou cestou do Cerhonic a umožňovala plnohodnotný provoz mezi Prahou, Pískem, Cerhonicemi, Oborou, Radobytcemi a ostatními obcemi. Při zprovoznění úseku Mirotice – Třebkov na podzim roku 2010 byla křižovatka zrušena a tím se velmi znekvalitnilo propojení mezi obcemi.

Cerhonice a Mirotice požadovaly po ŘSD vypracování řešení, které by umožňovalo průjezdnost křižovatky (např. kruhový objezd) do doby dokončení celé R4, bohužel bez výsledku. V současné době můžeme v Radobytcích směrem od Písku sjet do Cerhonic a ve směru na Prahu najet na R4. Cesta do Písku je ale pro nás složitější, zejména pak pro obyvatele Obory, kteří musí po zrušení křižovatky jet přes Cerhonice do Mirotic a odtud se vracet zpět směrem na Písek a poté mohou u Radobytců najet na R4 nebo pokračovat po staré silnici do Písku.

Ani chystaná etapa Mirotice – rozšíření nám nepřinese nic dobrého. Po dokončení této etapy budou sjezdy a nájezdy na R4 v Radobytcích zcela zrušeny (dle ČSN 73 6102 je nejmenší vzdálenost mezi mimoúrovňovými křižovatkami 4 km, v našem případě je to cca 2,9 km). V rámci této etapy jsme po ŘSD požadovali zachování sjezdů a nájezdů na R4 a adekvátní náhradu za zrušenou křižovatku ve formě nadjezdu nad R4 co nejblíže     k původnímu místu zrušené křižovatky. Varianta, kterou ŘSD předložilo, je však pro naši obec neakceptovatelná a nic neřešící.

Je smutné, že na dosud zprovozněné R4 se budovaly stavby, které jsou v dnešní době nevyužívané (mosty) a v místě, kde je největší frekvence provozu, nám zbyla jen „Myší díra" pod R4 pro pěší a pohřební vůz!

Marcela Vašínová, starostka Cerhonic

Rakovice: R4 nám přinese jen negativa

Komunikace R4 přinese naší obci jen samá negativa. Dojde k rozdělení katastru obce, přerušení sítě polních cest, čímž se některé pozemky stanou obtížně přístupné. Zvýší se dopravní vzdálenost na tyto pozemky, a tudíž i náklady spojené s obděláváním.

Zároveň se zhorší životní prostředí v obci, a to hlukem, prašností a spalinami z výfukových plynů. Dostatečně nezodpovězenou otázkou je i možnost ohrožení pramenů spodních vod vzhledem k hloubce zářezů do stávajícího terénu.

Jednání s ŘSD jsou velice korektní, dokonce jsme se dohodli na vybudování dvou podjezdů místo jednoho přemostění, což částečně zlepší dostupnost pozemků.     

Nelíbí se nám, že  toto řešení je pro nás negativní, i když chápeme nutnost řešení dopravní situace. Myslíme, že jiná varianta by dopravní situaci také vyřešila, a to s menšími dopady na životní prostředí a krajinu.

Miroslav Sedláček, starosta Rakovic

Čimelice: Bude tady klid a bezpečněji

Provoz v naší obci je velký a tím pádem tady hrozí nebezpečí například na přechodech i kdekoli u silnice.

Spousta lidí ale zastává názor, že jakmile bude obchvat kolem Čimelic, dopadneme jako Mirotice nebo Předotice. Já o tom však nejsem úplně přesvědčený. Myslím si, že pokud má člověk sjet někam z dálnice, musí mít důvod. Pokud tady budeme mít Siko, pneuservis, zámeckou zahradu, sádky a podobně, pořád bude dost důvodů, proč sjet do Čimelic. Stejně tak si myslím, že pokud tady budou šikovní truhláři a jiní řemeslníci, lidé za nimi nepřestanou jezdit kvůli obchvatu.

Nicméně úbytek projíždějících určitě bude a podnikatelskou sféru to ovlivní, o tom není pochyb. Řekl bych ale, že to nebude tak rapidní, jak se někteří lidé bojí.

Co se týče R4 a obchvatu Čimelic, jsou pro mě jednoznačně pozitivní v tom směru, že se v obci zklidní provoz, bude tady klid a bezpečněji.

Například pozemků se to v našem případě nijak zásadně nedotkne, prochází to přes naše území jen v Krsicích.

Především bych ale zmínil to, že obchvat je otázkou tak dalších patnácti až dvaceti let. Mluvilo se o něm už před třiceti lety, mluví se o něm stále a mluvit ještě dlouho bude. Je třeba si uvědomit, že na to zkrátka nejsou peníze.

Vladimír Pánek, starosta Čimelic

Lety: Snad začne výstavba co nejdřív

Současný úsek silnice R4 Milín – Lety – Čimelice včetně „křižovatky smrti" u obce Lety je opravdu pro hustotu provozu nevyhovující.
Předpokládám, že výstavba přinese plynulý a hlavně bezpečný provoz a tím i úbytek dopravních nehod.

Zároveň doufám, že výstavba začne co nejdříve.

Blanka Hlavínová, starostka Letů

Rychlostní silnice R4 je součástí silničního tahu I. třídy č. 4 z Prahy přes Příbram a Strakonice a dále na hranice s Německem u obce Strážný, kde navazuje na německou spolkovou silnici č. 12 do Pasova. V úseku Praha–Skalka u Příbrami byla tato silnice již přestavěna na čtyřpruhovou směrově dělenou komunikaci a v úseku Jíloviště–Skalka označena jako silnice pro motorová vozidla s maximální povolenou rychlostí 130 km/h. V současnosti je plánováno další prodloužení této komunikace až k dalšímu již provozovanému úseku jižně od Mirotic.