Tyto pozemky byly čtyřicet let zapsány v katastru nemovitostí ve vlastnictví dvou bratrů s částečnými rodnými čísly, kteří měli trvalé bydliště ve Francii.

„Oba bratři pozemky získali v roce 1978 jako dědictví po své sestře. Již v roce 1979 je darovali Československému státu, Okresnímu národnímu výboru v Písku. Přestože listiny prokazující vlastnictví státu byly tehdejšímu středisku geodézie předloženy, nebyl převod pozemků do státního vlastnictví zapsán,“ vysvětlila Adéla Janů za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Oba bratři tak ještě čtyřicet let tyto pozemky „vlastnili“. Písecké pracoviště nyní dohledalo a předložilo katastrálnímu úřadu ověřenou kopii listiny z roku 1979, kterou je prokázáno vlastnictví státu a dále doložilo právní nástupnictví po okresním národním výboru. Jelikož se jedná o zemědělské pozemky, budou dále předány Státnímu pozemkovému úřadu.