Nejdůležitější archeologické nálezy odborníci odkryli na ploše Velkého náměstí. "V jeho jižní části sondáž odhalila několik historických pochozích horizontů, včetně dochovaných dvou kamenných dlažeb z raného novověku a také středověku. Nejstarší oblázková dlažba pochází z dob založení města, tedy ze 13. století," uvádí archeolog Jaroslav Jiřík a dodává, že nález není pro odborníky překvapením. Část středověké dlažby se totiž našla už v roce 2001 v prostoru před radnicí.

S dobou založení města ve 13. století souvisí zřejmě i nález pece, vyhloubené do skalního podloží zhruba v úrovni někdejšího obchodního domu Luna. "Tvar a poměrně velký rozměr tohoto objektu, stejně jako množství bronzoviny napovídá, že se snad setkáváme s místem, kde byl odlit některý ze zvonů, snad pro blízký dominikánský klášter," domnívá se Jaroslav Jiřík. Nalezenou bronzovinu budou archeologové dále zkoumat.

Při výkopech odborníci našli nejen řadu úlomků z dob středověku, ale i mnohem starší fragmenty. "Jde pravděpodobně o střep mísy, datovatelný patrně do mladší nebo pozdní doby římské, což je přibližně 3. - 4. století našeho letopočtu. Byl nalezen ve středověké vrstvě, nicméně tento nález dává tušit, že se v ploše náměstí skrývá i starší pravěké osídlení," upřesňuje archeolog Jaroslav Jiřík.

Archeologický výzkum v trase pokládky teplovodu v historickém jádru města Písku přinesl množství nových poznatků, které osvětlují vývoj jeho veřejného prostoru v proměnách času. Archeologii se tak prostřednictvím sítě sond dostává cenné příležitosti nahlédnout pod současný povrch a zároveň připravit strategii výzkumu v souvislosti s plánovanými budoucími stavebními záměry v prostoru obou náměstí.