Navrácení majetku premonstrátům s sebou 
v Milevsku přineslo další problém. Město chystanou kompostárnu totiž  v případě získání dotace nepostaví v areálu skládky v Jenišovicích, kde Královská kanonie premonstrátů vlastní pozemky, ale 
u čističky odpadních vod.

„Současný nejasný stav při vyřizování žádosti o navrácení  majetku nám v tom zabraňuje," vysvětlil starosta Zdeněk Herout, proč plány na postavení kompostárny v Jenišovicích padly.

Místostarosta Martin Třeštík doplnil, že ke stavbě musí mít souhlas momentálního vlastníka. „A tím je pozemkový úřad, který s majetkem nesmí podle zákona dva roky manipulovat, i kdyby měl jistotu, že ho vydávat nebude," dodal  Martin Třeštík.

Milevsku jsou tak podle jeho slov nyní k ničemu budoucí smlouvy, které město uzavřelo se státem, premonstráty a pozemkovým úřadem. Ty  mu zaručovaly, že potřebné pozemky bude moci využívat.

Milevští tak museli kvůli termínu podání žádosti o dotaci rychle jednat a vybrat jinou lokalitu, kde by kompostárna mohla stát.

„Rozhodli jsme se pro areál čističky odpadních vod, kde je prostor dostatečný. Nájemce Čevak s tím nemá problém," řekl starosta, podle kterého je kompostárna v Milevsku potřeba.

Stejný názor mají i vedoucí odboru životního prostředí milevského městského úřadu Andrea Rucká a jednatel Služeb města Milevska Michal Polanecký. „Ve městě velikosti Milevska vzniká nadměrné množství bioodpadu," upozornil Michal Polanecký. Jak doplnil, z několika desítek hektarů veřejné zeleně jsou to ročně stovky tun bioodpadu, který končí v tělese skládky v Jenišovicích.

„Dále je zde mnoho bioodpadu ze zahrad a domácností, který také končí v komunálním odpadu," řekl Michal Polanecký.

V Milevsku tak zatím dále zpracovávají pouze dřevo a nábytek, které drtí na štěpku a odváží jako palivo.

Andrea Rucká, vedoucí odboru životního prostředí, připomněla, že  už v Plánu odpadového hospodářství města Milevska, který je z roku 2005,  je zakotveno třídění biologicky rozložitelného odpadu. „Uleví se občanům a skládce," hledala pozitiva Andrea Rucká.

Dotace na výstavbu kompostárny by mohla pokrýt až devadesát procent nákladů. Kompostárna včetně nádob na biologický odpad by stála okolo šesti až sedmi milionů korun.