Jedním z mála měst v České republice, která měla odvahu požádat o vypracování ratingu, byl Písek. Postupně se podrobily hospodářským auditům všechny společnosti zřizované městem 
a na základě výsledků byla stanovena budoucí strategie těchto společností. Poté mezinárodně uznávaná autorita – agentura Moody's vzešlá 
z výběrového řízení vypracovala rating také pro město.

„Osobně jsem nečekal, do jaké hloubky agentura Moody's půjde. Její experti zkoumali dokonce hospodaření organizací a škol, zajímali se o případná rizika, například zda město nebude muset platit peníze za některou organizaci, pokud ta předloží špatný projekt, zajímaly je také záruky města. Pro mě to byla velká zkušenost a nyní již více věřím tomu, že vyjádření ratingových agentur jsou opodstatněná," uvedl 
k ratingu Vojtěch Bubník, místostarosta Písku.

Agentura však poukázala také na riziko, kterým jsou podle jejího názoru příliš ambiciózní investiční programy. „Pokud by se všechny projekty začaly dělat najednou, mohlo by to ohrozit finanční stabilitu města. To je však nepravděpodobné," podotkl Vojtěch Bubník.

Udělení národního ratingu Aa1.cz – stabilní výhled je pro partnery Písku signálem, že město je hospodářsky zdravé, může bez problémů uzavírat smlouvy a případně získat úvěr za výhodnějších podmínek. Agentura Moody's konstatovala, že rating města by mohly zhoršit hluboké rozpočtové deficity. Hrozí takové nebezpečí městu?

Jedním z nejdůležitějších bodů, který se dostane na jednání nového zastupitelstva, bude rozpočet města na na příští rok. Jeho návrh připravil s odbory městského úřadu Vojtěch Bubník, dosavadní místostarosta.

Ratingová agentura pokládá za jedno z rizik v hospodaření města případný hluboký deficit. Rozpočet města jako místostarosta sestavujete již dvanáct let. Jak často se Písek musel vyrovnávat s deficitem?
V posledních letech jsme vždy předkládali rozpočet s určitým deficitem. Vycházelo to z našich zkušeností, že deficit v rozpočtu v začátku roku je nutný, jinak by nebylo možné rozjet investiční akce. Pokud by rozpočet byl zcela vyrovnaný, nemohly by odbory městského úřadu ani vyhlásit výběrová řízení na dodavatele. Proto rozpočet sestavujeme s určitým schodkem s jistou dávkou zkušenosti a předvídatelnosti, odborného odhadu a zdravého úsudku, kolik projektů si můžeme dovolit „rozjet". Víme, že některé akce se nepodaří uzavřít do konce roku, někde se nepovede výběrové řízení, jinde zásluhou výběrového řízení šetříme peníze. Že jsme byli v odhadech úspěšní, můžeme soudit z ročních uzávěrek. V tomto volebním období činil dosud přebytek hospodaření 65 milionů korun.

Ale návrh připravovaný pro příští rok počítá s vyrovnaným rozpočtem, na straně příjmů a výdajů je to částka 670 milionů korun.
To je skutečně jen návrh vycházející s podkladů jednotlivých odborů městského úřadu. Je to určitá kostra, aby město mohlo normálně fungovat, aby byly pokryty všechny mandatorní výdaje a aby obyvatelé měli zajištěný potřebný servis služeb, který od města očekávají. Zároveň musí být finančně zajištěné již rozestavěné investice.

Nyní je na zvážení nových zastupitelů, aby rozhodli, kterou akci do rozpočtu ještě zařadí. Na části priorit se koalice již dohodla a jsou zakotveny v koaliční smlouvě. Nyní půjde o to vybrat investice, které stojí za riziko rozpočtového schodku. Vracím se tedy k tomu, co jsem uvedl před chvílí: Pokud akce není zařazena do rozpočtu, nemůže být vyhlášeno výběrové řízení. Z toho, co jsem uvedl je zřejmě, že rozpočet bude schodkový, jde o to, jak velký deficit bude.

Koalice však deklaruje, že bude usilovat o vyrovnaný rozpočet.
Podle mých dlouholetých zkušeností je to technicky nemožné. Pokud chceme postavit plavecký stadion či realizovat jinou investici z peněz, které máme momentálně na účtě, je nutné tyto peníze uvolnit a vzniká schodek v rozpočtu. Takže pokud někdo hovoří o nutnosti vyrovnaného rozpočtu, pak nezná detailně mechanismus přípravy rozpočtu, nebo jde o líbivá slova směrem k občanům.

Rating upozornil na to, že Písek má velké investiční ambice. S čím počítá návrh rozpočtu na příští rok?
Některé akce zůstaly takzvaně pod čarou a o jejich zařazení teprve zastupitelé rozhodnou. Z velkých akcí, zařazenými do návrhu rozpočtu, je to rekonstrukce plovárny Svatý Václav za 12, 5 milionů korun a deset milionů půjde na rekonstrukci Zátavského mostu. Most je v majetku Jihočeského kraje, který také bude financovat jeho rekonstrukci. Desetimilionový příspěvek Písku se týká zábradlí, které si zastupitelé vymínili. S velkým vydáním návrh rozpočtu počítá, pokud jde o pokračování rekonstrukce Dobrovského ulice. Když nasčítáme všechny plánované práce, dojdeme k částce 21 milionů korun. Letos se už nestihne položit nový umělý trávník na fotbalovém hřišti, a tak se sedm milionů přesouvá na rok 2015.