Podmínky pro skládkování neupraveného komunálního odpadu se nejpozději do roku 2024 zpřísní tak, aby byly v souladu s legislativou ČR i Evropské unie. „Město Písek na to reaguje již nyní ve zpracované koncepci odpadového hospodářství. Návrh předpokládá dvě možnosti, za vhodnější považuji materiální využití komunálního odpadu na úkor energetického," vysvětlil místostarosta Josef Knot. Jeho návrh získal jednoznačnou podporu zastupitelů, kteří odmítli výstavbu spalovny.


Písek se dlouhodobě řadí mezi města, kde se zvyšuje podíl vytříděného odpadu. „Republikový průměr je 42 kilogramů na obyvatele a rok, Písek je na tom o deset kilo lépe. A to ještě nepočítáme podnikatelské subjekty," doplnil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra. Koncepce zahrnuje další zlepšení podmínek pro třídění.

Novela zákona o odpadech předpokládá, že do roku 2020 se polovina komunálního odpadu musí vytřídit. Písek již některá opatření realizoval. „Výrazného pokroku jsme dosáhli při třídění biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Obyvatelé již nyní mohou tento odpad ukládat do 2030 nádob o objemu 240 litrů, v některých lokalitách je nahrazujeme velkoobjemovými kontejnery," uvedl Marek Anděl, radní pro oblast životního prostředí.


Písek jako jedno z prvních měst v ČR pořídil zařízení na zpracování živočišného odpadu. Zatím městské služby svážejí odpad ze školních jídelen. Veškerý biologicky rozložitelný odpad končí v kompostárně.


Zastupitel Petr Hladík se při projednávání koncepce zajímal o spolupráci se Strakonicemi. Od roku 1994 má Písek s tímto městem společnou skládku Vydlaby, ke které později přibyla společná dotříďovací linka. Zrušení dlouhodobé smlouvy s výpovědní dobou pět let by nebylo pro Písek výhodné.

„Strakonice by přestaly dovážet nejen svůj odpad, ale také odpad z okolních obcí a Písek by přišel o poplatky za skládkování komunálního odpadu," uvedl v odpovědi na otázku zastupitele vedoucí odboru životního prostředí MÚ Miloslav Šatra.