„Jde o mezinárodní projekt zaměřený na trvale udržitelný rozvoj, zvyšování povědomí o nutnosti ochrany klimatu, snižování emisí a spotřeby energie a na spolupráci a sdílení informací k podpoře efektivní národní klimatické politiky ve státech Evropské unie a podpoře evropské integrace,“ vysvětluje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Do projektu Beacon realizovaného pod patronací Ministerstva životního prostředí Spolkové republiky Německo je z Česka zapojeno pět měst a deset základních škol, patří mezi ně i Písek a ZŠ J. K. Tyla. Podle starostky Evy Vanžurové je účast našeho města v tomto programu v podstatě velmi logická, neboť Písek uskutečňuje řadu aktivit přispívajících k úspoře energií a ochraně životního prostředí.

„Město vlastní teplárenskou společnost, která právě realizuje výměnu parovodu za energeticky úspornější a ekologičtější horkovod. Dále jsme zapojeni do projektu EPC zaměřeného na úspory energií v městských objektech. Investujeme do budování retenčních nádrží, které slouží k zadržování vody v krajině. Využíváme moderní technologie pro vodárenskou síť ke snížení ztrát vody. V současnosti probíhá zpracování Plánu udržitelné městské mobility a Plánu udržitelné zeleně. Ekologickou mobilitu podporujeme jak při spolupráci s místním provozovatelem MHD, tak třeba i v současnosti probíhajícím pilotním projektem na sdílená kola. Město investuje do cyklostezek. Přibyla nová parkoviště napojená na naváděcí systém. Jako Smart City je město ve své rozvojové politice otevřené využití inovací a moderních technologií. Sdílení zkušeností s dalšími evropskými městy je pro nás velmi důležité,“ říká starostka.

Po tři dny, od úterý 10. září do čtvrtka 12. září, Písek hostí zástupce měst a škol zapojených do projektu Beacon. Hlavním bodem programu byla konference v městské knihovně. Zde si čtyři desítky účastníků vyměňovaly své zkušenosti z oblasti místního rozvoje, udržitelnosti a ekologie a seznamovaly se s dosavadními výstupy projektu. Podobná setkání se konají každého půl roku, vždy v některém ze zúčastněných měst.

„Díky zapojení škol do projektu Beacon se daří naplňovat i jeho edukativní rámec. Environmentální témata jako ochrana klimatu a přírodních zdrojů a možnosti udržitelného rozvoje s využitím moderních technologií budou pro generaci dnešních školáků zcela zásadní,“ dodává Jan Venclík.

Irena Malotová