Město dostalo certifikát vypovídající o přínosech odevzdávání starých elektrospotřebičů lidmiv Písku. „Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL, která s naším městem v této oblasti odpadového hospodářství dlouhodobě spolupracuje, můžeme nyní přesně vyčíslit, například jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme zpětným sběrem a recyklací vysloužilého elektra ušetřili,“ uvedla Ivana Knettigová z odboru životního prostředí. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Zajímavé je, že například recyklace stovky běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska.

„Všichni Písečáci, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Rád bych také apeloval na ty, kdo dosud třídění odpadů nepovažují za důležité, aby své chování přehodnotili. Můžeme tím všichni jen získat,“ vzkazuje místostarosta Ondřej Veselý.

Vysloužilé elektrospotřebiče můžete v Písku odvézt do kteréhokoliv ze sedmi sběrných dvorů. Červené kontejnery na drobný elektroodpad jsou v ulicích města samozřejmostí.

Úspora

Písečtí loni uspořili 864,17 MWh elektřiny, 47 660,28 litrů ropy, 3 845,05 m3 vody (to by se spotřebovalo při 51 611 sprchováních) a 32,76 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 180,91 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 798,31 tun. Zdroj: ASEKOL