Společnost od loňského července vede Andrea Žáková, která odpovídá v následujícím rozhovoru.

Co je vaším výrobním programem?
Naším výrobním programem je výroba tepelné energie a s tím spojené spolehlivé a efektivní dodávky tepla a teplé užitkové vody pro město Písek, zejména pro obyvatelstvo, kde podíl dodávek činí přes 60 procent. Druhým významným sektorem jsou obchod, služby, školství a zdravotnictví, které tvoří 26 procent. Jedenáct procent dodáváme do průmyslových objektů a zbytek tvoří drobné obchodní subjekty.
Dále vyrábíme elektrickou energii jak pro vlastní spotřebu, tak přebytečnou prodáváme do distribuční sítě společnosti E.ON.

Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek.Zdroj: Deník / Lucie KotrbováAndrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek.Autor: Deník / Lucie KotrbováJste relativně novou ředitelkou podniku. Můžete něco říci o sobě? Kde jste doposud působila a s jakými cíli a úkoly pracujete ve firmě?
Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V písecké teplárně jsem zaměstnána od roku 1995. Nastupovala jsem do funkce ekologa. V loňském roce prošla Teplárna Písek velkými personálními změnami na základě personálního auditu a od 1. července 2016 jsem byla jmenována na pozici ředitelky. Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnancem teplárny již poměrně dlouhou dobu, je pro mne správný chod a stabilita teplárny prioritní záležitostí. Uvědomuji si, že našimi hlavními odběrateli jsou obyvatelé města, proto kladu velký důraz na udržení nízké a konkurenceschopné ceny tepla i v době velkých investic, jež nás v nejbližší době čekají.
Je zpracovaný strategický dokument nazvaný Tepelná koncepce města Písku a výstupy z této studie ukázaly směr budoucího rozvoje naší společnosti. Mým cílem je zdárná realizace těchto záměrů v podobě ekologizace obou zdrojů a rekonstrukce zastaralých parních rozvodů po městě na moderní horkovodní síť. Tyto náročné úkoly se snažím plnit důsledně za pomoci všech odpovědných spolupracovníků.

Občané Písku zaznamenali výraznou úpravu budov podniku i okolí. Všude máte pořádek a je vidět, že máte zájem o příjemné pracovní prostředí. Pečujete tedy o životní a pracovní prostředí ve své firmě a i ve městě Písek. Můžete nám k tomu říci více?
Tuto otázku bych ráda rozdělila na dvě části – teplárna uvnitř a venku.

Co se týče vnitřku teplárny, jsem přesvědčena, že příjemné pracovní prostředí velkou měrou přispívá ke spokojenosti pracovníků a spokojenost pracovníků se odráží na jejich pracovním nasazení. Nejedná se jenom o úpravu budov a okolí, ale především o přístup ke spolupracovníkům, který by měl být dle mého názoru především slušný, pokud možno individuální, přátelský, ale na druhou stranu přirozeně autoritativní.

K druhé části otázky – nejdříve bych ráda zmínila, že jsem postrádala užší kontakt s občany Písku, s našimi odběrateli, kteří nás znali pouze prostřednictvím faktur. Proto jsme začali pořádat dny otevřených dveří s prohlídkou našeho areálu, zaměřili jsme se tematicky na významná výročí Teplárny Písek. Na našich setkáních veřejnost seznamujeme s provozem, s našimi plány, odpovídáme na všechny vznesené dotazy. Rozšířili jsme informovanost na našich webových stránkách a snažíme se o jejich aktuálnost.

Tím bych se přesunula k další části otázky – životní prostředí ve městě. Emise ze zdrojů znečišťujících ovzduší jsou regulovány zákonem o ochraně ovzduší. Teplárna Písek v současné době splňuje emisní limity sledovaných škodlivin, konkrétně se jedná o SO2, NOx, CO a TZL na obou zdrojích. V souvislosti s přijetím evropské legislativy dojde k výraznému snížení emisních limitů a tento fakt znamená pro společnost nemalé investice do ekologických opatření vedoucích k redukci množství a koncentrace znečišťujících látek.

Ekologizace bude probíhat ve dvou fázích. První se týká výtopny Samoty, pro kterou budou platit nové limity již v roce 2018. Výtopna Samoty mění palivovou základnu na zemní plyn, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele nového parního plynového kotle. Uvedení kotle do provozu předpokládáme v létě příštího roku. Od 1. ledna 2023 musí hlavní zdroj teplárny plnit přísné emisní limity, především limit pro SO2. Proto je nutné instalovat odsiřování kouřových plynů a není vyloučena nutnost doplnění systému čištění spalin o omezení emisí NOx. Vzhledem k nejasným podmínkám provozní podpory v energetice, s ohledem na investiční a provozní náklady, vývoj cen paliv a emisních povolenek bude odsířen pouze jeden kotel a výkon druhého kotle bude převeden na jiný typ paliva, buď biomasu, nebo zemní plyn.

Tímto krokem dojde ke snížení potřeby fosilního paliva a s tím spojených emisí CO2.

Mezi lidmi se objevují informace o plánovaných investicích do rozvodu teplé vody a tepla. Můžete k tomu říci více?
Vámi zmiňované plánované investiční akce, jejichž existenci veřejnost zaznamenává, bych ráda zkráceně představila. Teplárna Písek započala v letošním roce s realizací akce „Písek – Horkovod Východ“. Jedná se o výměnu parovodních rozvodů za horkovodní a následně výměnu sekundárních čtyřtrubkových rozvodů za dvoutrubkové s instalací kompaktních předávacích stanic. Modernější rozvody, v nichž místo páry přenáší teplo voda, zkvalitňují dodávky tepla a teplé vody, zvyšují spolehlivost dodávek a efektivitu provozu. Dochází ke snížení poruchovosti rozvodů a snížení distribučních ztrát.

Ve stejném duchu bude následovat investiční akce „Přechod parovodu na horkovod – Písek“, jehož realizace je naplánovaná na roky 2018 až 2020. Bude se jednat o velmi náročnou akci vedoucí k téměř kompletnímu vymístění parovodních sítí ve městě. Jejím přínosem budou značné energetické úspory, což posílí konkurenceschopnost soustavy zásobování teplem jak v otázce cenové stability, tak i celkově většího komfortu pro koncové uživatele díky lepší regulaci soustavy.

To jsou tedy naše největší a nejdůležitější investiční akce co do obsahu a nyní bych ráda seznámila veřejnost i s čísly. Akce „Písek – Horkovod Východ“ bude stát 81 milionů korun, akce „Přechod parovodu na horkovod – Písek“ 300 milionů korun a akce „Plynofikace Výtopna Samoty“ je vyčíslena na 41 milionů korun. Odsíření má stát 80 milionů korun.

Každá tato investiční akce je neodkladná a pro další chod naší společnosti neodmyslitelná.

Teplárna Písek. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Teplárny PísekTeplárna Písek. Ilustrační fotoAutor: Archiv Teplárny Písek

Nabízí se otázka – jakým způsobem jsou tyto akce financovány?
V současné době máme zpracovaný finanční plán na příštích 15 let, který podrobně analyzuje možnost financování výše uvedených investic. Část investic budeme realizovat z vlastních prostředků, část nám pokryjí úvěry a dále využíváme možnost získat investiční podporu z dotačních programů OPPIK a OPŽP.

Na sídlišti Jih se stále kope a buduje. To znepříjemňuje občanům pohyb po sídlišti. Lidé se ptají, kdy tyto práce skončí?
Tato otázka vlastně navazuje na předchozí otázku a doplňuje ji. Právě na sídlišti Jih v současné době probíhá realizace části výše zmíněné výměny parovodních rozvodů za horkovodní v rámci akce „Písek – Horkovod Východ“. Součástí je nejen výměna rozvodů, ale i instalace kompaktních stanic v panelových domech, což umožní nastavení individuálních požadavků teplot topné vody i teplé vody bytových domů a dále zpřesnění spotřeb jednotlivých domů. V současné době probíhá zkušební provoz, odstraňují se závady a nedodělky. Tuto část budeme od našeho dodavatele firmy Tenza, a. s., Brno přebírat na konci října, ale již nyní byly zahájeny práce na uvádění staveniště do původního stavu.

Sama na tomto sídlišti bydlím a také vnímám velká omezení pohybu stejně jako ostatní obyvatelé. Děkuji tímto za trpělivost a věřím, že zvýšení komfortu našich služeb bude vnímáno jako kladný přínos.

Spolupracujete s technickými středními či vysokými školami? I zde hledáte nové pracovníky?
Nebráníme se spolupráci s technickými školami. Pro žáky základních a středních škol organizujeme exkurze.
Nové pracovníky v současné době nehledáme. Trend nejen Teplárny Písek je snižování počtu zaměstnanců a naše společnost nyní nenabízí žádná volná pracovní místa.

Chodí k vám do firmy studenti na odborné praxe?
Pokud se na nás některý student se žádostí o umožnění odborné praxe obrátí, rádi mu vyjdeme vstříc stejně tak, jak tomu bylo v minulosti.

Co byste vašim zákazníkům chtěla vzkázat?
Domnívám se, že každý zákazník, ať náš, nebo jiného obchodníka, by rád slyšel, že ceny zboží neporostou. Pozorný čtenář nemohl přehlédnout, jaké investice naši společnost čekají. Nejsme firma, která změní koncepci výroby a začne vydělávat na něčem jiném. Jsme výrobci tepla, závislí především na klimatických podmínkách a potřebách zákazníka. Operujeme na trhu, který si svoji působnost nediktuje a není v jeho silách ji ve větší míře rozšiřovat. Ne vždy si tyto skutečnosti veřejnost uvědomuje. Stejně tak jako my investujeme do většího komfortu a snažíme se o zvyšování efektivity výroby tepla, tak i druhá strana – naši odběratelé investují do úspor svých financí – v Písku proběhlo masivní zateplování panelových domů, škol a dalších objektů, nové objekty se staví jako energeticky nenáročné. Město Písek od roku 2013 realizuje úsporná opatření metodou EPC, jehož součástí jsoui úspory tepelné energie.
Naším heslem je Teplo dělá domov. Doufám, že přispíváme k pohodě každého domova nejen tepelným komfortem, ale také nezaznamenáním rapidního nárůstu ceny tepelné energie.

O teplárně:

Teplárna Písek. Ilustrační fotoZdroj: Archiv Teplárny PísekVýroba tepla a elektřiny byla v písecké teplárně zahájena v roce 1987. Akciová společnost vznikla privatizací státního podniku Jihočeské energetické závody a zahájila svoji činnost 1. 1. 1994.

V současné době je majoritním akcionářem Teplárny Písek, a. s., město Písek se 75,59 % akcií, dále p. Polata s podílem 14,52 % akcií a zbytek tvoří drobní akcionáři.

Orgány společnosti jsou představenstvo, dozorčí rada a výkonný management.

Kromě základního zdroje teplárny, kde jsou instalovány dva kotle na hnědé prachové uhlí o celkovém příkonu 60 MW, patří do akciové společnosti výtopna Samoty se dvěma kotli na těžký topný olej, která je zdrojem záložním.

Provozní hodiny kotlů na výtopně Samoty činí zhruba5 % provozních hodin všech kotlů společnosti. Tento zdroj je provozován při špičkových potřebách uživatelů tepla v zimních měsících, při poruchách a v době letní odstávky základního zdroje (červenec, srpen).

V teplárně jsou dále instalovány dva protitlaké turbogenerátory pro výrobu el. energie TG1 s výkonem 6 MW a TG2 – 1,8 MW s možností jak sólového provozu, tak i současného chodu v sériovém propojení.

Roční užitečná dodávka tepla je závislá na klimatických podmínkách a průměr posledních let je zhruba 480 TJ/rok.

Výroba elektřiny je rozhodujícím způsobem závislá na potřebách tepla, a tudíž také na počasí a v posledních letech se pohybuje nad hranicí 12 000 MWh/rok.

Teplárna Písek, a. s., vlastní potrubí a trasy rozvodů v celkové délce zhruba 56 km. Celkový počet předávacích stanic je 339. Od roku 2002 máme na základě smlouvyo nájmu podniku dlouhodobě pronajat soubor movitých a nemovitých věcí tepelného hospodářství města Písek, pro objasnění, jedná se o pronájem sekundárního potrubí a výměníkových stanic.