V krásně opravené historické části budovy školního statku budou mít žáci a učitelé již na jaře 2019 k dispozici nové učebny, přednáškovou místnost, sociální zařízení, šatny a kabinety. Zároveň byla opravená budova posklizňové linky a skladovacích prostorů. Ve venkovním areálu je od listopadu 2018 perfektně vybudovaná zpevněná plocha pro výcvik a práci s koňmi s nejmodernějším povrchem. Nedílnou součástí byl nákup nové mechanizace, a to nového traktoru CASE 115 MAXXUM v plné výbavě i s navigačním systémem a nového rozmetadla statkových hnojiv Pichon. Můžeme říci, že se jedná o další postupnou modernizaci výukových technologií.

V posledních letech jsme nakoupili secí stroj Pöttinger, shrnovač píce, žací stroje a traktor Proxima 100 s čelním nakladačem. Všechny stroje jsou určené pouze pro výuku učební a individuální praxe. Teoretická a praktická výuka je opravdu dotažená až na úroveň aplikace v zemědělském provozu. To znamená, že žáci se aktivně podílejí na sezónních pracích školního statku v rámci individuální a prázdninové praxe. O aktivitě žáků a spolupráci školního statku svědčí i fakt, že v loňském roce bylo vyplaceno žákům přes 130 tisíc korun za produktivní činnost.

Chov hospodářských zvířat na školním statku SZeŠ Písek v Dobešicích (dále jen ŠS) má dlouholetou tradici. Vždycky se zde chovaly základní druhy hospodářských zvířat, ale chov se zaměřoval převážně na skot a prasata.

V posledních letech doznal chov zvířat na ŠS obrovských změn. Došlo k reorganizaci struktury chovaných zvířat a ŠS se zaměřil na chov českých plemen. Od tohoto rozhodnutí nebylo daleko k rozhodnutí chovat i plemena genetických zdrojů.

Za genetický zdroj lze označit „živý materiál obsahující geny s bezprostřední nebo potenciální hodnotou pro lidstvo“. Do genových zdrojů hospodářských zvířat České republiky byla zahrnuta plemena, která mají původ nebo jsou dlouhodobě adaptována na území Česka.

Přesto, že se jedná o celkem rozsáhlý výčet plemen, na ŠS Dobešice se chovají zástupci velké většiny z nich. V produkční stáji můžeme vidět čistokrevný Český strakatý skot, v pavilonu chovu prasat má čestné místo prase Přeštické černostrakaté. V prostorech drobnochovu nalezneme všech sedm plemen králíků i obě plemena drůbeže – Českou slepici zlatou kropenatou a Českou husu. Nechybí Šumavská a Valašská ovce, ani koza bílá a hnědá krátkosrstá. Nesmíme zapomenout ani na vzrůstem největšího a nejmenšího zástupce, a to na Starokladrubského vraníka „Sáru“ a na tisíce včel Kraňských v úlech školního včelína. Při troše rybářského štěstí si můžeme prohlédnout i kapra obecného v rybníčku.

Naši žáci se práci se zvířaty na ŠS velmi ochotně věnují. Práce s těmito ušlechtilými zvířaty je přínosem nejen pro ně samotné, ale bude jistě přínosem i pro naše nové, budoucí žáky.

Jak je vidět, žákům školy i uchazečům máme opravdu co nabídnout. Škola dbá na vysokou kvalitu odborných předmětů a na jejich provázanost s praxí, kde žáci rozvíjejí a upevňují získané teoretické znalosti i praktické dovednosti. Ve škole byla zmodernizovaná a vybavená novým nábytkem i odbornými pomůckami laboratoř chemie, biologie, učebny biologie, chovu zvířat, pěstování rostlin i učebna pro výuku ekologických předmětů. V prosinci 2018 byla dokončená multimediální učebna cizích jazyků. Žáci používají moderní pomůcky a přístroje při výuce odborných předmětů např. v chovu zvířat a v chovu koní, pěstování a ochraně rostlin, mechanizaci v oboru vzdělání Agropodnikání a v geodézii, meteorologii, pedologii, geologii i ekologii v oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí.
Do budoucího prvního ročníku přijímáme 30 žáků do oboru vzdělání Agropodnikání, který se od 3. ročníku dělí na zaměření agroekologie, zemědělský provoz a chov koní. Zájemci o koně se mohou těšit na teoretické předměty – základy chovu koní ve 2. ročníku, chov koní ve 3. a 4. ročníku. Naprostou samozřejmostí jsou odborně zaměřené učební praxe od 2. ročníku na školním statku v Dobešicích, v Zemském hřebčinci Písek a u dalších chovatelů. Další velkou příležitostí je možnost absolvování individuálních praxí ve velmi zajímavých stájích s různým zaměřením např. parkury, dostihy, turistika apod. Tradiční je účast na koňských akcích v ČR i zahraničí v podobě odborných exkurzí např. Lysá nad Labem, Kladruby nad Labem, Slatiňany, Essen.

Do oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí přijímáme také 30 žáků. Od 3. ročníku je možné volit zaměření na obnovu krajiny nebo na ochranu živočichů a rostlin. Ekologický obor vzdělání se zabývá krajinou a přírodou jako celkem, klade důraz na pochopení vztahů v přírodě i vztahů mezi člověkem a přírodou. Žáci tohoto oboru mají výborné uplatnění nejen v oborech zemědělských a ekologických, ale mají možnost získat uplatnění v oblasti geodézie, při pozemkových úpravách a při řešení problémů se zadržováním vody v krajině. Což se stává prioritní záležitostí.

Velmi oblíbená a přínosná je rovněž třídenní odborná exkurze žáků obou oborů po šumavských farmách, zaměřená na možnosti čerpání dotací z PRV, představení inspirativních projektů a způsobů hospodaření na Šumavě.

Veškeré podrobné informace o škole i jejím školním statku jsou k dispozici na webových stránkách školy: www.szespisek.cz., kde najdete i bohaté fotogalerie v jednotlivých sekcích. Prohlídka školy i statku je možná kdykoliv po telefonické domluvě na telefonu 382 271 256.

SZeŠ Písek