Noc z 25. na 26. března je rozhodující pro Sčítání lidu, bytů a domů (SLBD). Po deseti letech se tak dozvíme množství cenných údajů, které podle odborníků nelze jiným způsobem efektivně zjistit.

Sčítání lidí není v dějinách žádnou novinkou, už starověcí vládci chtěli například vědět, od kolika lidí vlastně mohou vybírat různé daně. S tím, jak se vyvíjela společnost, měnila se i zjišťovaná data. Už nemusíme odpovídat na dotazy týkající se fyzických a mentálních vad nebo schopnosti čtení a psaní. Sčítáme se všichni, nejen muži, jako to bylo ještě v první polovině osmnáctého století.

Novinky letošního sčítání souvisejí především s vývojem informačních technologií a také s novými legislativními opatřeními. Proto se například objevuje dotaz na registrované partnerství.

V dotazníku už nejsou otázky týkající se vlastnictví auta, chaty nebo televizoru, ale pro statistiky je důležité zjistit, zda využíváme počítač a připojení k internetu.

O těchto a dalších zajímavostech jsme si povídali s Jiřím Brůhou z Písku, který má se sčítám lidu, bytů a domů dlouholeté zkušenosti.

V Československé republice se uskutečnilo sedm sčítání lidu, bytů a domů a jedno potom v České republice. Kolika sčítání jste se zúčastnil a v jakých funkcích?

Sčítání lidu, bytů a domů se konala v letech 1921, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980,1990 a 2001. Mimo to v roce se dělaly na Slovensku v roce 1946 a v českých zemích v roce 1947 jednodušší soupisy obyvatelstva, které poskytly údaje o pracovním a vnitřním trhu a podklady k tehdy připravovanému národnímu pojištění.

Sám jsem se podílel v okrese Písek na přípravě, provedení a zpracování SLBD v létech 1970 - 2001, z toho v době 1980 a 1990 jako ředitel statistického úřadu v Písku.

Jsou velké rozdíly v získávaných údajích dejme tomu v padesátých a šedesátých letech a v tom letošním?

Program sčítání v České republice je dlouhodobě stabilní, což také umožňuje vyhodnocovat dlouhé časové řady demografických ukazatelů, a to i v každém regionu – kraji, území okresů, obcích a jejích částech.

Proti metodice roku 1950 jsou patrné určité rozdíly. Tehdy byli sčítáni jen přítomní obyvatelé, byly sečteny všechny domy včetně neobydlených. Od roku 2001 jsou do sčítáni zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem. Tyto vlivy jsou však v dlouhodobých časových řadách zohledněny.

Po stránce obsahové se sčítání v jednotlivých dekádách jen nepatrně odlišuje. Letos se například nebude zjišťovat vybavenost domácností (auto, chata, telefon), jedna otázka se však bude týkat osobního počítače a připojení na internet. Za jednotlivé osoby se nebude zjišťovat pořadí manželství, datum sňatku, počet osob, které zaměstnává zaměstnavatel, druhé a další zaměstnání. Mimo to údaje o národnosti a o náboženské víře se vyplní jen dobrovolně.

V rezortu Českého statistického úřadu je SLBD kromě volební statistiky a demografie jediné vyčerpávající šetření. Ostatní zjišťování se provádějí méně nákladnými a náročnými výběrovými šetřeními, zajišťujícími potřebnou přesnost. To se netýká ostatních rezortů, které pracují se svými úplnými databázemi.

Jak se získávají sčítací komisaři, může to dělat každý?

Až do roku 2001 byly přípravy, průběh a zpracování sčítání lidu, bytů a domů zcela v režii Českého statistického úřadu, který přibíral na základě dohod tisíce sčítacích komisařů a revizorů. Byli převážně z řad zaměstnanců obecních úřadů, kteří dobře znali obyvatele a měli potřebnou kvalifikaci.
V letošním roce smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta.

Podle mých informací nábor sčítacích komisařů byl již ukončen, na území okresu Písek jich bude pracovat 73. Tuto funkci budou vykonávat převážně poštovní doručovatelky a přepážkoví pracovníci.

Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání dělat i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních. Letos sčítací komisaři nebudou kontrolovat správnost zápisů, ani provádět předběžné sumarizace. Proto jejich počet je výrazně nižší proti předchozím sčítáním.

Jak konkrétně bude sčítací komisař postupovat?

Sčítací komisař navštíví před datem sčítání lidu, bytů a domů, což je noc z 25. března 2011, každou domácnost a předá sčítací formuláře (sčítací list osoby, bytový list, domovní list). Požádá o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň předá vysvětlivky k vyplnění a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude mít viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do bytu nesmí bez vyzvání vstoupit. Seznamy sčítacích komisařů budou uvedeny na vývěskách pošt a na internetu.

Vyplněné formuláře můžeme předat sčítacímu komisaři buď při jeho druhé návštěvě, nebo je zaslat bezplatně poštou na Český statistický úřad, vyplnit je a poslat elektronicky, po případě je osobně odevzdat na poště.

Byl jste také jako sčítací komisař v terénu, co musí takový člověk vědět, jaké problémy má se vstupem do domácností, jsou tito sčítači nějak školeni, jak navazovat kontakty s lidmi?

Sčítací komisaři byli vždy vybíráni z okruhu zaměstnanců institucí, kde získali zkušenosti v jednání s občany. Při školeních byly proto probírány zásady jednání s občany jen v úvodní části. Hlavní pozornost byla věnována odborným otázkám – termínům, způsobu vyplňování tiskopisu a zpracování předběžných výsledků za sčítací obvod v rozsahu asi čtyřiceti údajů.

Od roku 1970 se nepamatuji na žádnou stížnost na přístup sčítacích komisařů. Vlivem rozsáhlé propagace v médiích a reklamě byli v podstatě všichni občané seznámeni s prováděním SLBD. Případy odmítnutí byly jen ojedinělé a i ty se podařilo vyřešit ve spolupráci se starosty příslušných obcí. Proto se v minulosti v okrese Písek podařilo vždy získat včas úplné údaje.

Vlivem dobré přípravy a průběhu SLBD byly v minulosti při omezenější výpočetní technice již šest týdnů po skončení zpracovány a publikovány předběžné výsledky v podrobném územním členění v rozsahu přibližně čtyřiceti nejdůležitějších údajů. Ty se lišily jen nepatrně proti definitivním výsledkům, zpracovaným přibližně po osmnácti měsících.

Máte ze svých zkušeností nebo ze zkušeností svých kolegů nějaký příběh, kdy domácnost odmítla spolupracovat, pustila na sčítače psa nebo dokonce vzala do ruky hůl?

To se týká již předchozí otázky. Nepamatuji se, že by se na Písecku dočkal sčítací komisař zlého přivítání. Nevraživý přístup tu a tam zaznamenali jen tazatelé při některých výběrových šetřeních, ale ani v těchto případech nedošlo k fyzickému násilí, konflikt se vždy odehrál jen ve slovní úrovni.

A naopak příběh vstřícného jednání, kdy lidé sčítače pozvou na kávu, upečou buchtu…

Nikdy jsme nedělali průzkum způsobu přijetí sčítacích komisařů od občanů. Z četných rozhovorů si pamatuji, že ve městech bylo vzájemné jednání slušné a formální. Vlídné přijetí sčítacích komisařů převažovalo ve venkovských obcích, zejména na samotách.

Lidé sčítací komisaře osobně znali a ocenili jejich často obtížnou cestu k nim v zimním období. V mnohých případech nechybělo ani drobné pohoštění – káva, pečivo, i stopka něčeho tvrdšího. Ale i ve městech a větších obcích občané podali komisařům symbolické pohoštění, zejména při druhých návštěvách, kdy komisaři často pomáhali s vyplněním údajů a opravovali případné chyby.

Je nějaká šance ověřit, zda lidé říkají pravdu?

Všechny údaje samozřejmě nejde ověřit. Kdyby byly k dispozici v databázích úřadů, nebylo by vůbec zapotřebí provádět nákladné sčítání lidu. Některá data však lze ověřit, například v evidenci obecních úřadů trvale hlášené občany k pobytu, podle uložených projektů druh stavby, její velikost a vybavení. Ve sporných případech se tato kontrola také prováděla.

V minulosti jsme se také setkali s ojedinělými případy recesistického vyplnění sčítacích tiskopisů – například v položce pohlaví bylo uvedeno „náruživé“.
Zasmáli jsme se, ale autory podobně vyplněných formulářů jsme vždy s poukazem na případnou pokutu přesvědčili, aby tiskopis opravili. Na druhé straně jsme se při zpracování výsledků setkali i se smutkem, kdy dcera byla uvedena jako nezvěstná.

Traduje se, že statistika byla a je vždy jen souhrnem suchých čísel. Proč jste si toto povolání vybral?

Už ve škole mě bavila matematika, práce s časovými řadami, nastupující výpočetní technika. Proto jsem v roce 1969 po nabídce nastoupil v píseckém Českém statistickém úřadu. Tady jsem prováděl ekonomické rozbory, sestavoval některé programy pro tehdejší výpočetní techniku, od r. 1977 až do odchodu do důchodu v roce 1994 jsem zastával funkci ředitele.

V roce 2000 jsem se na dva roky vrátil, abych pomohl při SLBD 2001. Letošní přípravy sčítání již pouze sleduji na internetu. Věřím, že nově zvolený systém široké externí dodávky služeb, zejména od České pošty, bude plně funkční a přinese očekávané potřebné výsledky.