V Bílých trámech Sladovny ve čtvrtek ve 12.30 hodin začíná jednání zastupitelstva.

Mimo jiné jsou na programu informace k plaveckému stadionu, který veřejnosti slouží již tři desítky let a nutně potřebuje rekonstrukci. Ve hře je několik variant. Jedna předpokládá rekonstrukci stávajícího bazénu, včetně vybudování výtahu pro osoby s omezenou pohyblivostí. Rekontrukce by stála zrhuba 93 milionů korun. O 100 milionu dražší by byla rekonstrukce s přístavbou relaxačního a wellness centra místo dosavadních venkovních bazénu. Podle třetí varianty by byl současný bazén zbourán a postaveno aquacentrum s podzemním parkovištěm, vše za 266 milionů. Čtvrtá varianta předpokládá výstavbu bazénu na jiném pozemku, který ale město zatím nemá k dispozici.

Zastupitelé dále projednají návrh Sdružení zábavního průmyslu, který předpokládá obnovit provoz výherních hracích přístrojů na uzemí města, včetně jeho historického centra.

Program:

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu jednání
2) Informace o rozpočtových opatřeních provedených v 2. pololetí roku 2010
3) Návrh dohody o poskytnutí příspěvku na rok 2011 Středisku Blanka Diakonie ČCE
4) Návrh dohody o poskytnutí příspěvku na rok 2011 občanskému sdružení Naděje
5) Schválení dokladu o finančním krytí projektů do 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
6) Informace k plaveckému stadionu
7) Záměry prodeje majetku města
8) Výkupy majetku do vlastnictví města
9) Konečné schválení majetkových smluv
10) Návrh na odprodej městských bytových jednotek
11) Návrh Sdružení zábavního průmyslu UNASO na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 a schválení nové vyhlášky k provozování výherních hracích přístrojů
12) Návrh Obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady
13) Návrh na vystoupení ze svazku obcí
14) Návrh na změnu v představenstvu společnosti Paliva Písek a. s.
15) Návrh na jmenování předsedy Fondu pro podporu zvířat
16) Volba přísedící Okresního soudu v Písku
17) Etický kodex člena Zastupitelstva města Písek
18) Zastupování členů zastupitelstva města v orgánech společností, zřízených městem Písek bez nároku na odměnu
19) Jednací řád výborů zastupitelstva města Písku
20) Informace z jednání výborů zastupitelstva města
21) Různé
22) Interpelace
23) Závěr