První letošní zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtekjednat mimo jiné o stavu finančních prostředků na účtech a úvěrech města a o návrhu vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené ministerstvem financí. V návrhu je sazba 5000 korun na tři měsíce za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické hrací zařízení.

Zastupitelé se budou zabývat městským programem prevence kriminality. Písek byl ministerstvem vnitra vybrán do nově schválné strategie prevence kriminality. Zastupitelé posoudí dva navržené projekty, na které by bylo možné žádat dotaci.

První se týká kvalitnějšího propojení městského kamerového systému s budovou Policie ČR. Druhý projekt se zabývá odbornou profesní přípravou strážníků městské policie.

Zastupitelé dále projednají záměry prodeje a jiné dispozice s majetkem města, informace o možnosti získat dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci zimního stadionu a návrh konkrétních úkolů pro uvolněné členy zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva se ve čtvrtek koná v sále Bílé trámy Sladovny a začátek je ve 14 hodin

Program:

1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
b) Schválení programu jednání
2) Informace o stavech finančních prostředků na účtech a úvěrech města Písku, nedokončené investiční akce z roku 2010
3) Návrh vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
4) Odpis pohledávky po p. Josefu Samcovi
5) Návrh na změnu účelu poskytnutého příspěvku na sociální účely na rok 2010
6) Záměry prodeje majetku města
7) Jiné dispozice s majetkem města
8) Konečné schválení majetkových smluv
9) Návrh na převod bytových jednotek a vzdání se předkupního práva
10) Informace o postupu odstraňování zatékání do střešní konstrukce čp. 450, V Portyči
11) Informace k objektu čp. 34 Semice
12) Informace o možnosti poskytnutí dotace z ROP na rekonstrukci zimního stadionu
13) Účast města na budování veřejné sítě vodovodů, kanalizací a komunikací
14) Městský program prevence kriminality na rok 2011
15) Návrh na zajištění video přenosu jednání zastupitelstva města Písek prostřednictvím internetu a na způsob zveřejňování video záznamů z jednání zastupitelstva
16) Stanovení konkrétních úkolů pro uvolněné členy zastupitelstva
17) Návrh na stanovení odměn a darů zastupitelům a spolupracovníkům města
18) Kontrola plnění usnesení
19) Různé
a) Revokace usnesení ZM č. 311/09 a 345/10 (materiál na jednání)
20) Interpelace
21) Závěr