Zastupitelstvo na zítřejším zasedání projedná návrh rozpočtu města na rok 2011. Koaliční smlouva zavazuje k tomu, aby pro příští rok byl sestaven vyrovnaný rozpočet bez nároků na velké investice. Návrh počítá s výdaji ve výši 555 milionů korun, což je téměř polovina z letošních zhruba 921 milion. Vojtěcha Bubníka (VPM), místostarosty Písku odpovědného za finance, jsme se zeptali:

Které oblasti se úspory nejvíce dotknou? Které investice bude nutné omezit nebo úplně vyškrtnout?

Především bych rád zdůraznil, že naše město má výrazně lepší startovací pozici, než mnohá jiná města. V minulých letech jsme vytvořili zálohu na horší časy ve výši 420 milionů korun. Proto se nyní nemusíme zadlužovat.

Nashromážděné přebytky ovšem nechceme projíst v běžném hospodaření, ale účelně jimi podpořit rozvoj města různými investicemi. Na druhé straně nás velice nemile postihlo přehodnocení projektů ROP, kde jsme téměř jistě počítali s některými akcemi.

Rozpočet, který předkládám zastupitelům, je skutečně z pohledu investic osekán až na kost. Sníženy však byly i další položky. Například rezerva rozpočtu je navrhována jen šest milionů korun, vždy jsme plánovali deset milionů. Je nutno si uvědomit, že rozpočet se připravuje již od léta a nepovažovali jsme za solidní novému zastupitelstvu předepisovat konkrétní akce. Již v této době jsem prohlašoval, že navržený rozpočet musí zajistit bezproblémové fungování města. O prioritách investic ať rozhodne až nové zastupitelstvo i podle výsledku hospodaření tohoto roku a dle očekávaných dotací.

Předpokládáme, že zastupitelstvo města v únoru posoudí návrh investic a rozhodne, které se budou realizovat a v jakém rozsahu. Bude nutno především dofinancovat rozběhlé investice jako je například Šobrova škola, kompostárna a podobně. Pak je nutno rozhodnout o dalším osudu například plaveckého stadionu, knihovny, Alšovy školy, Jiráskova mostu atd. Prozatím byla nalezena obecná shoda ve financování investic, na které město získá podporu z jiných zdrojů.

Co způsobí podle předpokladů největší propad v příjmech rozpočtu města?

Určitě již nelze počítat s kapitálovými příjmy. To však již víme několik let a v přípravě rozpočtu to je zahrnuto. Asi nejvíce nás bude bolet pokles dotačních peněz. Například rekonstrukce stravovacího střediska pro seniory byla schválena, stavbu jsme úplně připravili včetně všech povolení a výběru zhotovitele. Nyní je vše jinak.

Naštěstí jsme stavbu nezahájili a nemáme tedy problémy, které sužují jiné obce. Zdá se, že daňové příjmy by se mohly udržet na plánovaných číslech. Větší tlak bude též potřeba vyvinout na efektivitu městských organizací a firem, kde má město podíl. Věřím, že zde je možno najít další příjmové položky do rozpočtu města.

Zaplatí stát za všechno co město za něj dělá v rámci výkonu státní správy? Kolik na to město bude doplácet v příštím roce?

Ve státním rozpočtu je zahrnuto snížení ve výši 17,6 procenta. V absolutní výši to pro Písek znamená pokles o téměř sedm milionů korun. To je opravdu velká suma. Ministerstvo financí argumentuje tím, že tento pokles bude vyrovnám vyšším inkasem daní, zvláště nemovitostní daně. Tu si dokonce může město nastavit na vyšší úroveň. Považujeme však za zcela nesystémové řešení, když se náklady státní správy přesunou na jiné subjekty. Velmi jednoduše řečeno, měli bychom vykonávat jen ty služby státu, za které dostaneme zaplaceno.

Jak ovlivní rozpočet města úsporná opatření vlády?

Město je samostatný subjekt. Plánuje hospodaření nezávisle. Stát nemá přímý vliv na druhy a rozsah výdajů. Nemusíme proto řešit otázky schodku na důchodech, nebo financování zdravotnictví. Úsporná opatření nás postihnou jinde. Především v oblasti dotací a spolufinancování evropských projektů.

Pokud dovolíte úsměvnou poznámku, v naší malinké zemi vládní instituce spravují 400 různých dotačních titulů. Od velkých, jako je Zelená úsporám, až po dotace téměř na jedno použití.

Úsporná opatření vlády naše občany však postihnou v pozastavení například dopravní infrastruktury. Konkrétně mohu uvést, že se nyní potýkáme se záměrem nepokračovat ve výstavbě naší základní komunikace R4 , to je spojení s Prahou. To se odrazí v zaměstnanosti a dalších sekundárních efektech.

V čem konkrétně se úsporný rozpočet města dotkne občanů?

Jak jsem již řekl na počátku, rozpočet, který budeme projednávat ,je sestaven tak, aby byly zachovány všechny základní funkce města. Aby se ve školách svítilo a topilo, aby byly řádně odváženy odpadky, aby byly posekané parky. Možná to občanům připadá samozřejmé.
V republice již existuje obec, která se zadlužila do takové míry, že bylo vypnuto i veřejné osvětlení.

Veškeré nemovitosti obce byly prodány. Nikdo nechce dělat starostu. Občané si teprve tehdy uvědomují svoji spoluodpovědnost. Kdo jim bude odvážet odpad? Kdo a za co bude uklízet ulice? Veškeré peníze, které obec získá, ihned seberou banky a exekutoři. Mají se přestěhovat do lépe hospodařící obce? Kdo od nich nyní koupí jejich domek?

K čemu bude využit třináctimilionový přebytek rozpočtu? Jaká je zadluženost měst a kolik se zaplatí na splátkách v příštím roce?

Návrh rozpočtu je s přebytkem, ale únorový rozpočet s investicemi bude již schodkový. Budeme velice opatrně investovat našetřené peníze. Před více než osmi lety jsem přebíral odpovědnost za rozpočet města. Tehdy jsem slíbil, že udělám vše proto, aby město hospodařilo bez dluhů. Někdy mi bylo vyčítáno, že jsem skrblík, že zbytečně peníze schraňujeme na účtech. Snad mi dáte za pravdu, že v tučných letech bychom měli vytvořit rezervu na léta hubená. Ta nyní přišla. A snáze se s tím můžeme vyrovnat.

Dluh města každoročně snižujeme a v příštím roce úroky poklesnou již na 1,5 milionu korun a celková výše dluhů mírně převyšuje 100 milonů korun. Takové zadlužení je bohatě pokryto volnými prostředky města.

Přes veškeré problémy, které nás čekají, hledím na příští rok s jistým optimismem. Naše město bylo vyhodnoceno jako nejlepší město pro byznys v celé republice, jako čtvrté nejlepší město pro život, jako město, kde ve srovnání s ostatními městy kraje občané nejlépe separují odpad. To jsou objektivní ukazatele. Máme předpoklady dobře se vyrovnat s nastávajícími problémy.