Přinesla malý balíček odpadků ze své domácnosti a jen s obtížemi ho nacpe do kontejneru přeplněného biodpadem.

„Právě bioodpad je velkým problémem. Ze směsného odpadu tvoří až pětatřicet procent a zbytečně zaplňuje skládku ve Vydlabech,“ konstatoval vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku Miloslav Šatra.

Ale nejde jen o větve a trávu, problémy jsou i s likvidací potravin, zejména pokud jde o odpadky ze školních jídelen nebo sociálních zařízení.

Město zatím likviduje biologicky rozložitelný odpad čtyřmi způsoby. Jednak v takzvané studené kompostárně provozované Městskými službami Písek (na jaře a na podzim je organizován odvoz bioodpadu na území celého města) a kromě toho lidé mohou tento odpad předat ve sběrných dvorech na Logrech, u Václava a ve Smrkovicích.

Do speciálních nádob mohou biologicky rozložitelný odpad odevzdávat zatím obyvatelé ze sídliště M. Horákové a lokality na Americe.

Radikálním řešením situace bude nová kompostárna v sousedství teplárny, kde by měly končit i odpady ze školních a dalších jídelen.

„Kompostárna s fermentorem umožní další zdokonalení sytému třídění odpadu. Zároveň si od tohoto projektu slibujeme následné snížení objemu směsného komunálního odpadu na skládce Vydlaby,“ připomněla místostarostka Hana Rambousová.

Na kompostárnu naváže sběr biologicky rozložitelného odpadu z území celého města. S realizací záměru se počítá v letech 2010 až 2011. Ještě letos město požádá o dotaci z Evropské unie.