Jakým způsobem se zachycují nečistoty na čistírně odpadních vod?

Hrubé česle zachytí velké plovoucí nečistoty. Jemné strojní česle zadrží ostatní materiály, které jsou drobné a pomocí šnekového dopravníku se shromažďují v kontejneru. Odpadní voda pokračuje dál, na lapač písku, kde dojde k oddělení pevných částí, které se vytřídí a pak se odváží na řízenou skládku.

Co se děje s odpadní vodou dál?

Voda se přečerpává přes Jiráskův most na levý břeh Otavy, kde pokračuje do usazovacích nádrží. Tady se oddělí surový kal a odsud odpadní voda pokračuje na další čištění.

Jakou úlohu hrají při čištění bakterie?

Ty se musí dávkovat do odpadní vody, kde se pomocí dmychadel dodává kyslík a dochází k čištění odpadní vody. Dále to pokračuje do dosazovací nádrže, kde dojde k oddělení kalů a vyčištěné odpadní vody. Kal se vrací zpět na začátek čistírny a vyčištěná odpadní voda se vypouští do řeky Otavy. Kaly jsou zpracovávány ve vyhnívací nádrži, kde probíhá metanizace. Metan je jímám do plynojemu a vyhnilý kal je uskladňován. Odsud jde do kalolisovny, kde dojde k odvodnění kalu. Ten se pak odváží na kompostárny.