Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na příští rok. Předpokládá, že město bude hospodařit s částkou 711,7 milionu korun.

Co považujete za nejrizikovější v příjmové části rozpočtu?


Za hlavní riziko považuji zatím zcela nejasný vývoj ekonomiky státu. Nelze očekávat, že bychom se vyhnuli zpomalení. Uzavírání továren, vyšší míra nezaměstnanosti následně snižují daňové příjmy státu a zvyšují nároky na sociální dávky. Značná část příjmů města je přímo vázána na výběr daní. Pokud tedy klesnou příjmy státu, klesne i podíl, který dostává město.


Na druhé straně můžeme kvitovat s uspokojením, že město Písek není nijak předlužené, v posledních letech hospodařilo odpovědně a s přebytkovými rozpočty. Pokud tedy dojde k výraznějším výpadkům příjmů, budeme situaci řešit posunutím některých investic.


Město Písek má rozsáhlý vlastní majetek zahrnující budovy, tisíce hektarů lesa, infrastrukturu, pozemky, byty a podobně. Neočekávám, že bychom v dohledné době prodávali rozsáhlejší majetky.


Již několik let je významným zdrojem příjmů města prodej bytů. Nechá si město nějaké ve svém vlastnictví?
Prostředky z prodeje bytů mohly být následně ihned investovány do rozvoje veřejných staveb. Jen letos se jedná asi o 150 milionů korun. S takovými příjmy určitě nelze dále počítat.
V zastupitelstvu je již dlouho vedena diskuse, jak pokračovat dále, kolik bytů si má město ponechat. Spor není o byty v domech s pečovatelskou službou, byty pro mladé rodiny a podobně. Pravděpodobně si město ponechá i byty malé. Zásady dalšího prodeje, mimo jiné i novou prodejní cenu, zpracovává více než rok pracovní skupina pod vedením místostarostky Evy Veselé a budou na programu lednového zastupitelstva.

Jak velká byla suma požadavků na rozpočet? Co z významných akcí zůstalo takzvaně pod čarou?


Rozpočet města se začíná zpracovávat již na přelomu léta a podzimu. V několika krocích jsou shromažďovány požadavky jednotlivých odborů na výdaje a současně i odhady příjmů. V první fázi rozpočtování musíme pokrýt nároky na provozní výdaje, například na elektřinu a vytápění škol a dalších zařízení města, provoz sportovišť , kulturních zařízení.


V dalším kroku je nutno vyčlenit peníze na dokončení rozpracovaných staveb. Teprve poté zvažujeme nové investice a rekonstrukce. Není bez zajímavosti, že první nejnutnější požadavky převyšovaly odhady příjmů o 266 milionů korun.


Jako příklad akce, která musela být z návrhu vyřazena, mohu uvést rekonstrukci Komenského ulice. Ta je již připravována několik let a mohla by být ihned zahájena. Protože je naděje, že se nám podaří získat dotační financování, padne konečné rozhodnutí až na jaře. Budeme proto připravovat první rozpočtovou změnu již na konci prvního čtvrtletí, případně na počátku čtvrtletí druhého. V té době bychom již měli mít informace o některých dotacích a samozřejmě i o výsledku hospodaření tohoto roku. Proto bude možno odpovědně rozhodnout, které z akcí ještě započneme v roce 2009.

Na které investiční akce bude město žádat dotace a z jakých zdrojů?


Do jarní výzvy podávání žádostí o dotace z regionálního operačního programu budeme předkládat dvě skupiny žádostí. Především ty, které v předchozích výzvách neuspěly. Je to například již dříve zmíněná rekonstrukce Komenského ulice, či dotace na rekonstrukci divadla Fráni Šrámka a další.
V druhé skupině budou nové projekty. Příkladem je rekonstrukce bazénu, knihovna. Počet žádostí bude závislý na dokončení projektové dokumentace a získání stavebních povolení.


Před podáním je jeden z největších projektů Revitalizace sídliště Portyč. Ten by byl realizován z prostředků EU distribuovaných přes ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud bude náš projekt úspěšný, získáme pro město nejvyšší dotaci v historii.