Jako první začaly v sobotu oslavy v Klukách, kde ve třináct hodin položili zástupci sboru věnec k pomníku padlých rodáků a potom se na nedalekém hřišti konala okrsková soutěž v požárním útoku.

„Podle dochovaných zpráv z hasičské kroniky byl náš sbor založen před sto patnácti lety v říjnu. Dnes má sedmasedmdesát členů včetně tří žen, z toho aktivní tři závodní družstva a ještě kompletní zásahovou jednotku. Jako jedni z nemnohých se můžeme pochlubit také hasičským družstvem dětí,“ řekl starosta SDH Kluky Jaroslav Bican.

Oslavit výročí okrskovou soutěží přijeli do Kluk ještě kamarádi z Albrechtic nad Vltavou, Údraže, Jehnědna a Chřešťovic.

Relativně mladý je Sbor dobrovolných hasičů v Kašině Hoře, kde oslavy začaly o hodinu později. Oslavovali tu rovných sto let sboru, který má dnes podle jeho starosty Romana Skaláka sedmnáct členů, z toho patnáct aktivních. To ale vůbec neznamená, že by jejich iniciativy byly v obci vidět méně než aktivity sborů daleko větších. Stejně jako v Klukách také v Kašině Hoře se bez nich společenský život neobejde. V nejbližší době je například čeká akce pro mládež, kterou je oslava nastávajících prázdnin. Ke stoletému výročí přijel místní hasiče pozdravit také starosta Záhoří František Valvoda. Ten ve svém projevu připomněl, jakou vážnost sbory při svém vzniku měly a jak je občané považovali za potřebné.

„I když se první kronika nedochovala, víme, že u zrodu sboru v Kašině Hoře v roce 1907 stálo patnáct členů. Ještě v témže roce zakoupila obec stříkačku za výrazného přispění občanů, i když to pro ně v té době vůbec nebyla lehká záležitost. V roce 1903 totiž postihlo obec zničující krupobití, které úplně zlikvidovalo veškerou úrodu a poškozeny byla i řada stavení. Z mnohých chalup totiž kroupy a vítr strhaly krytinu a podle tehdejšího kronikáře trčely k nebi holé krovy. Vytlučena byla rovněž okna. Protože v té době nebyl nikdo pojištěn, hospodáři si museli vzít půjčky a pro mnohé vznikly problémy se splácením na několik let. Přesto dobrovolným hasičům na stříkačku přispěli. Hospodáři pochopili nutnost ochrany majetku před ohněm a neméně dobře si důležitost hasičů uvědomujeme i my,“ řekl mimo jiné starosta Záhoří František Valvoda.

Ten rovněž připomněl zásluhy dobrovolných hasičů při organizování společenských akcí, ale hlavně jako určitou jistotu pomoci v současné době, která je bohužel až příliš bohatá na nejrůznější živelné pohromy povodněmi počínaje a ničivými vichřicemi konče.

„Změny, ke kterým došlo ve společnosti po roce 1989 se u mnohých jiných spolků projevily nezájmem jejich členů o další práci, neboť nyní nastaly jiné možnosti seberealizace a mnoho lidí má dnes zcela jiné zájmy. Jsem rád, že jak náš sbor, tak ostatní sbory v našem okrsku, nadále udržují aktivní činnost a dbají tradic, kreré se k této činnosti váží,“ dodal Valvoda.

I v Kašině Hoře pokračovala oslava okrskovou soutěží za účasti sborů z PodolíI, Záhoří, Křenovic, Jetětic, Temešváru a Jamného.