V něm vymezuje vodní plochu pro sportovní a akrobatickou činnost a konkrétní čas v týdnu kromě neděle. Tuto plochu budou moci využívat provozovatelé skútrů. Neznamená to však jejich zákaz na vodních cestách na přehradě, na kterých se budou moci dále pohybovat.

Mimo vymezenou plochu musí všichni vůdci plavidel dodržovat pravidla plavebního provozu. „Je to stejné jako na silnici. Ten, kdo řídí loď nebo vodní skútr, musí přizpůsobit plavbu tak, aby nikoho neohrozil. Pokud vidí plavce nebo jiné plavidlo, musí snížit rychlost," upřesnila ředitelka odboru kontroly a metodiky Státní plavební správy Katarína Koleničková. Dodala, že jim je moc líto, že k nedělní tragédii došlo. O razantní omezení provozu motorových plavidel na orlické přehradě jde Kláře Peškové, která hned po tragické události založila internetovou petici. V úterý odpoledne ji už podepsalo přes tři sta lidí.

„Všichni jsme byli z té zprávy o nehodě zdrcení. Dlouho už nám vadilo, že je to u vody jako u silnice. Řekla jsem si, že je třeba jednat rychle, aby se nic podobného neopakovalo," uvedla Klára Pešková. 
 

Podporu má také v otci Filipovi Peškovi, který je místostarostou Kožlí a společně se starostou Orlíku nad Vltavou Janem Márou hledají cestu ke zlepšení situace. 


Petice. Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová 

Místostarosta Kožlí Filip Pešek diskutuje se starostou Orlíku Janem Márou o tom, jak postupovat, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti na přehradě. Chtějí oslovit i další obce kolem přehrady. Filip Pešek si je vědom i toho, že bude zřejmě třeba usilovat o změnu vyhlášky ministerstva dopravy.

„Nedělní nehoda, při které Simona zemřela, naši rodinu velice zasáhla. Učil jsem ji i její maminku a roky se přátelíme," dodal Filip Pešek. Společně s dcerou Klárou by chtěli docílit minimálně omezení rychlostního limitu kolem obydlených částí přehrady. „U petice to většinou lidé komentují tak, že to loni neměl nikdo povolovat a někdo to srovnává i s dopravou na silnici. Silniční doprava má ale nějaký smysl, lidé se musí někam dopravit, ale na vodě je to jen pro zábavu. Nemá smysl, aby přitom někdo ohrožoval lidi na životě. To se mi zdá nesmyslné," řekla autorka internetové petice Klára Pešková. Ke změně pravidel plavebního provozu došlo loni v dubnu. Podle ředitelky odboru kontroly a metodiky Státní plavební správy Kataríny Koleničkové to však nebyla česká iniciativa, ale nutné sjednocení pravidel, které platí i v ostatních evropských zemích.

Karel Turek z lodní dopravy Quarter, která jezdí i na Orlíku, se domnívá, že se případným omezením plavby, o které usilují petenti, moc nezmění. „Myslím, že kdyby lidé dodržovali pravidla a používali zdravý rozum, tak se nic takového nemůže stát. Je to stejné jako na silnici," konstatoval. Dodal, že i jejich zkušenost je taková, že se někteří skútristé chovají bezohledně. „U Podolského mostu máme molo a je u něj značka Zákaz vlnobití. Mnohokrát jsem zažil, že jede kolem motorový člun a nám se celé molo kývá tak, že jsem z něho málem spadl," dodal Karel Turek.

Skútry ano, ale nastavit podstatně přísnější pravidla
Orlík nad Vltavou – Už šest let působí na Orlíku Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky (ZS ASČR). Jak vidí její provozní ředitel Tomáš Moucha současná pravidla pro plavidla? Měl by se omezit provoz skútrů?

Co říkáte na loňskou změnu pravidel rekreační plavby, která mimo jiné zrušila omezení pro skútry na Orlíku?
První rok si všichni dávali pozor, ale pak se to trochu vymklo. Letos mi přijde, že hodně lidí zbytečně frajeří, když to tak řeknu. Jsou to většinou mladí lidé, kteří mnohdy nemají zkušenosti, aby jezdili, jak jezdí. Potřebují se předvést, o tom skútry jsou.

Jste tedy pro jejich zákaz?
To úplně ne, ale měly by se nastavit tvrdší, přísnější podmínky. Osmnáctiletému klukovi také nedáte řidičák na silnou motorku, musí začít na slabší.
Se skútry by to mělo být podobné. Potíž orlické nádrže je i v tom, že není moc velká. Rychle jedoucí plavidla jsou nebezpečná i pro plavce, kteří mnohdy plavou daleko od břehu. Já osobně bych to vrátil do starých kolejí – skútry mimo rekreační sezonu a ve vymezeném prostoru. A když už skútry, tak zákaz jízdy ve skluzu.

V neděli se na Orlíku stala tragická nehoda způsobená právě vodním skútrem. Zažil jste někdy kolizi, byť ne takto tragickou, s plavidlem?
Na Orlíku jsem šest let, předtím jsem řadu let působil na Slapech a musím říct, že si nepamatuji střet s plavidlem, natož takto tragický. Může to být ale také tím, že do loňského dubna byla omezení podstatně přísnější.


Přesné znění vyhlášeného opatření:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 61/2016

kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů (v.d. Orlík)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6739/PH/16 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje na vodní nádrži Orlík vodní plochu, která je umístěna na Vltavě, při pravém břehu, cca ř. km 153,3–153,7, a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 70 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Vodní skútry je možné provozovat každý den mimo neděle v době od 08:00 hod do12:00 hod a od 14:00 hod do 19:00 hod.

Vymezená vodní plocha pro provozování vodních skútrů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT". Bóje budou umístěny od sebe ve vzdálenosti 100 m souběžně s pravým břehem. Vzdálenost bójí od břehu bude 70 m. Celkem bude umístěno 5 bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky „E.24 „Plavba vodních skútrů povolena" se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Tyto znaky budou opatřeny dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „Max. 3 plavidla, 8–12 hod a 14–19 hod, mimo Ne, 1. 5.–30. 9." v černé barvě. Výška písmen bude minimálně 10 cm. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 3 plavidla.

Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.

Provozování vodních skútrů se povoluje na dobu 2 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – vodních skútrů na vymezené vodní ploše umístěné na vodní nádrži Orlík dne 10.05.2015 v zasedací místnosti úřadu obce Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, jako dotčeného orgánu podle § 30a odst. 3 a za účasti správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení předloženého znění návrhu opatření obecné povahy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z tohoto projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů na vodní nádrži Orlík a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní nádrži Orlík část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy a OÚ Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou dne 23.05.2016 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodních skútrů tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26.07.2016.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 26.07.2018.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. července 2016

Zdroj: http://plavebniurad.cz/oop