Hlavním celebrantem byl strahovský opat Michael Josef Pojezdný, který zdůraznil význam tohoto místa a povzbudil k tomu, aby lide rádi přicházeli do této baziliky a děkovali Bohu za dědictví, které jim bylo v historii kláštera svěřeno. Mše svaté se zúčastnil také generální opat premonstrátského řádu Thomas Handgrätinger, který přijel z Říma z důvodu opatské volby v klášteře Teplá. Byla to pro naší komunitu velká radost a vyznamenání. Biskupství českobudějovické bylo zastoupeno generálním vikářem Mons. Davidem Henzlem, který popřál místní komunitě Boží požehnání a vyjádřil naději na další dobrou spolupráci i v budoucnu. Sekretář sídelního biskupa David Mikluš na konci bohoslužby všem udělil novokněžské požehnání. 

V závěru bohoslužby představený kláštera P. Mikuláš Selvek, poděkoval kněžím i farníkům, kteří pro klášter žijí a žili a pomohli po pádu komunismu s jeho rekonstrukcí a celkovou hmotnou i duchovní obnovou. Komunistický režim od 50 let po rok 1989 totiž klášter docela zdevastoval a tyto stopy devastace jsou pořád patrné. 

Nadále však dochází k renovaci a postupnému zpřístupňování kláštera i pro širší veřejnost v podobě prohlídek, koncertů, přednášek a samozřejmě bohoslužeb, k čemuž je toto místo určeno na prvním místě. 

Ať Boží požehnání spočívá i díky působení místních řeholníků na tomto regionu, který od konce 12. stol. je duchovně i kulturně bohatý, díky zakladateli Jarlochovi, který zemřel v pověsti svatosti a jistě se za tento kraj přimlouvá u Boha.


Poděkování patří všem, kteří se obětavě zapojili do důstojné oslavy tohoto výročí. 

Mikuláš Selvek, představený kláštera