V pilotním projektu pražské neziskovky Nová škola, o.p.s. mají sociálně znevýhodněné děti možnost se přesvědčit, že matematika nemusí být nuda a může být naopak velmi zábavná. Od února se o tom přesvědčují i děti navštěvující Matematický klub v ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Matematika – obávaný strašák většiny dětí a možná i dospělých. Málokdo vzpomíná na hodiny matematiky rád. Děti z nepodnětného a sociálně nebo kulturně odlišného prostředí jsou na tom ještě daleko hůře. Kromě obvyklých obtíží s matematikou se často potýkají ještě s mnoha dalšími problémy, jako je jazyková odlišnost, špatná slovní zásoba nebo nízká podpora rodičů a blízkého okolí.

„V našem projektu chceme překonat obojí. Za prvé se snažíme zbourat předsudky vůči matematice jako takové a děláme z ní zábavný předmět. Za druhé pomáháme znevýhodněným dětem překonat jazykovou, kulturní nebo sociální zátěž, kterou si nesou z rodiny a ukazujeme jim cestu nejen k matematice, ale k učení a vědění obecně. K tomu využíváme Hejného metodu výuky matematiky, která je velmi hravá a při správném provedení i velmi přístupná všem dětem bez rozdílu,“ říká Zuzana Bednářová z pražské neziskovky Nová škola, o.p.s., která matematickou gramotnost rozvíjí už v devíti matematických kroužcích po celé České republice.

Ke stávajícím klubům v Brně a Krnově od února přibyla kromě Písku nová místa také v Kolíně, Rokycanech, Staňkově, Vejprtech a Českém Těšíně. V klubech děti společně řeší hravou formou nejrůznější matematické problémy, učí se spolupráci a naslouchání druhým a v neposlední řadě zažívají radost z matematiky a objevování nových věcí. Cílem projektu je mimo jiné ukázat, že Hejného metoda výuky není vhodná pouze pro nadané děti, jak se o ní velmi často a nesprávně říká, ale že je použitelná pro každé dítě, protože vychází z jeho zkušeností. Tyto zkušenosti obohacuje a rozvíjí, přičemž dítě nechává experimentováním matematiku objevovat. Využívá k tomu bohatou škálu matematických prostředí, která umožňují realizovat tyto objevy různými cestami.

Dalším cílem projektu Matematických klubů je zjistit, co brání porozumění a matematickému uvažování, když je mezi komunikací o úloze a vnímáním dítěte jakákoli překážka. „Pokud například nemáte odpovídající slovní zásobu, neumíte česky nebo jen prostě díky těžkým životním podmínkám nevíte, co jsou to hrací kostky, úlohu založenou na použití kostek prostě nevyřešíte a je jedno, jaké by vám změřili IQ. Věříme, že se nám pomocí toho projektu podaří nabourat vžité představy o Hejného metodě jako o složitém způsobu výuky vhodném jen pro nadané děti," přibližuje Zuzana Bednářová.

Děti se učí objevovat matematiku samostatně a s radostí
Kluby jsou pojaté jako volnočasový kroužek, účast je dobrovolná a cílem je, aby tam děti chodily rády a rády se tam vracely. Každé klubové setkání má jiné téma, které vychází z jednoho ze standardních výukových prostředí Hejného metody, zaměřené na rozvoj různých oblastí matematické gramotnosti. Na rozdíl od tradiční výuky, zabývající se nácvikem řešení standardních úloh, je tato metoda orientována na budování sítě mentálních matematických schémat, která si žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých řešeních se spolužáky. Dítě se tak učí objevovat matematiku samo a s radostí. Témata jsou zaměřena na různé oblasti matematiky a geometrie, přičemž využívají, rozvíjejí a vytvářejí praktické zkušenosti z oblastí dětem známých, např. ZOO, domácí zvířata, bludiště, autobus, stavění z kostek atd.
Kluby jsou určeny vždy pro 12-15 dětí od 1. do 3. třídy a konají se jednou týdně po dobu 90 min pod vedením dvou učitelek proškolených v Hejného metodě. „Chceme dokázat, že děti, které jsou jazykově, kulturně nebo sociálně hendikepované, dosahují při správném přístupu v matematice úplně stejných výsledků jako děti z většinové společnosti. Že i ony mohou zažívat ve škole úspěch a učení je může bavit," dodává Zuzana Bednářová.

Projekt Matematické kluby je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. Více o projektu je možné se dozvědět na http://www.novaskolaops.cz/matematicke-kluby. Zájemci o bližší informace o Hejného metodě pak mohou navštívit stránky partnera projektu H-mat, o.p.s. (www.h-mat.cz ), který se zabývá šířením a propagací Hejného metody. A pokud vás zajímá odpověď na otázku, zda má větší sílu pes nebo husa, tak vězte, že větší sílu má pes, jehož síla se rovná síle husy a myši, takže jeho síla je větší o sílu myši.

Filip Šebek, Nová škola, o.p.s.