Vedoucí 1. oddělení Mgr. Jitka Křečková stručně pohovořila o historii Národního archivu. Dalším bodem programu byla přednáška o projektu Topotéka, kterou přednesla Mgr. Kateřina Zenklová. Projekt Topotéka má za cíl vytvoření platformy pro shromažďování archivních dokumentů, například fotografií, které pocházejí ze soukromých sbírek občanů. Tento projekt zastřešuje Mezinárodní centrum pro archivní výzkum ICARUS. Národní archiv v Praze patří k spoluzakladatelům tohoto spolku. Rozšiřování Topotéky je jedním z úkolů projektu Community as Opportunity (CO:OP) v rámci programu EU – Kreativní Evropa. Díky projektu Topotéka si mohou všichni zájemci prohlížet staré fotografie obcí a měst prostřednictvím internetu. Do projektu se jako první v České republice přihlásily obce Olešná, Podolí I a Křenovice, které se zároveň staly asociovanými partnery projektu CO:OP. Zájemci o projekt si mohou již existující topotéky obcí v Rakousku, Čechách a v dalších evropských zemích prohlížet na www.topothek.at.

Dalším bodem programu bylo seznámení s archivními prameny k dějinám obcí a rodin. O této problematice velmi poutavě vyprávěla Mgr. Lucie Neužilová. Poradila všem, kde najít bližší informace o svých předcích, o svém rodném domě nebo vesnici.

Vrcholem návštěvy archivu pak byla prohlídka některých vzácných archiválií, starých map, pečetí a desek zemských. Všichni účastníci exkurze mohli vidět originály prvních písemných záznamů o svých obcích v urbáři Arcibiskupství pražského, starou mapu své obce - indikační skicu a mnoho dalších vzácných archiválií. PhDr. Alena Pazderová si připravila přednášku o deskách zemských. To byly knihy, do kterých se zapisovaly ustanovení zemských sněmů a záznamy o šlechtickém majetku. Některé knihy desek zemských si návštěvníci mohli prohlédnout na vlastní oči. Nejvíce je zaujalo nádherné vyobrazení šlechtických erbů a barevná výzdoba na vazbách.

Velice zajímavá pak byla následná návštěva knihovny Strahovského kláštera. Historii kláštera a klášterní knihovny všem přiblížila pracovnice Strahovské knihovny PhDr. Hedvika Kuchařová, Ph. D.


Dobovou atmosféru pak dokreslily vzácné exponáty a obdivuhodná výzdoba tamějších sálů. Všichni, kdo se akce zúčastnili, byli nadšeni a děkují i touto cestou za ochotu a zasvěcený výklad všem pracovnicím, které pro ně tento poutavý a ojedinělý program připravily, zvláště pak patří poděkování hlavní organizátorce, paní Mgr. Jitce Křečkové.

Olga Kolísková