Má za sebou čtrnáctiletou praxi za katedrou, v současné době učí na písecké průmyslové škole.

Mezi učením na střední škole a vedením základní školy je jistě velký rozdíl. Z čeho máte největší obavy? Na co se naopak opravdu těšíte?
To, co pociťuji, nejsou obavy, ale spíše respektk velikosti školy, ať už počtem dětí, zaměstnanců nebo množstvím majetku, za který ponesu zodpovědnost.

Určitě se těším na poznání nového pracovního kolektivu a prostředí, na nové překážky a výzvy, které mě jistě čekají.
Při rozhodování, zda se přihlásit do konkurzu, jsem si vzpomněl na své pedagogické začátky na základní škole v Českém Krumlově, kde jsem poznal, že základy veškerého vzdělání se opravdu budují na základních školách. V paměti mi utkvěla jiskra v očích nadšených dětí, se kterou už se na střední škole tak často nesetkáte. Vím, že se budu potkávat nejenom s nadšením, ale i s nechutí a nezájmem, ale tak už to v životě chodí.

Čím jste podle vás „přesvědčil“ komisi a vedení města?
Nemyslím si, že by to bylo čerstvě nastudovanými znalostmi, které samozřejmě museli všichni kandidáti mít. Spíše díky poznatkům a postřehům, které jsem za mých čtrnáct let pedagogické praxe získal nejen na již zmíněné základní škole, ale i na gymnáziu v Milevsku a především na průmyslové škole v Písku.

V posledních letech je v oblasti školství řada diskutovaných témat jako např. inkluze nebo státní maturity, na které se názory veřejnosti rozchází. Jaký názor máte na tyto dvě věci a na současný stav školství obecně?
Otázka inkluze je velice ožehavé téma. Myslím si, že je nutné ke každému dítěti přistupovat individuálně a zvolit vhodnou formu inkluze. Velice důležitá je spolupráce rodiny, začleňovaného dítěte, asistenta a pedagogického sboru. V některých případech je inkluze velice obtížná a komplikovaná a vždy je nutno zvolit takovou variantu řešení, která je pro dítě a všechny zúčastněné nejvíce vhodná. Někdy je nalezení této varianty téměř nemožné.

Zavedení státních maturit jsem přítomen od samého začátku a přes počáteční skepsi musím říct, že má jednotná státní maturita svůj význam. Z pohledu matematika oceňuji pestrost a formu zadávaných příkladů z matematiky. Celkově shledávám státní maturity spravedlivější a objektivnější. Nemluvím však o složité agendě a finanční náročnosti celého projektu.

Současný stav školství mi nepřipadá příliš uspokojivý. Nevím, jak velký podíl na tom má neustálé střídání ministrů školství nebo množství finančních prostředků investovaných do vzdělání, ale je potřeba si uvědomit, že kvalitní vzdělání je jedním ze základů dobře fungující společnosti.

Jaká je podle vás Benešovka škola a jakou školu byste z ní chtěl v budoucnu mít?
Jelikož je ZŠ Edvarda Beneše školou s více jak padesátiletou tradicí rozšířené výuky cizích jazyků, je její cesta svým způsobem již předurčená. Na tuto tradici bych rád navázal a v jejím duchu pokračoval.

Byl bych rád, aby Benešovka byla školou, která poskytne dětem kvalitní základy vzdělání, budou ji rády navštěvovat, ve které budou rádi pracovat profesně zdatní zaměstnanci a která bude úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáků i se zřizovatelem školy při náročných úkolech vzdělávání a výchovy.