Podle § 34b odst. 3 školského zákona stanovila ředitelka školy Věra Chaloupková termín k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí.

V pondělí 13. listopadu se rodiče dostavili se svými dětmi do mateřské školy. Tento školní rok jsou zapsané dvě předškolní děti s tzv. individuálním vzdělávacím plánem. „Společně s paní ředitelkou jsem přemýšlela, jakou formou ověřit úroveň dosažených očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí,“ říká učitelka mateřské školy Zuzana Železná.

Děti měly připravené hravé dopoledne, ve kterém měly za úkol vysvobodit vodní vílu ze zajetí pomocí plnění úkolů na stanovištích. „Snažili jsme se obsáhnout všechny oblasti, které považujeme v rozvoji předškolních dětí za důležité a jsou v sounáležitosti s RVP a ŠVP. Sledovali jsme, jak se děti chovají v neznámém prostředí, při setkání s vrstevníky i dospělými jedinci. Zaměřili jsme se na zvládání jemné motoriky, koordinace ruky a oka, využívání všech smyslů jako je sluch, zrakové rozlišování aj. Samozřejmostí byly základní matematické představy jako chápání základních číselných a matematických pojmů, matematické souvislosti a jejich praktické zvládnutí. Další důležitou součástí úkolů byla rytmizace podle obrázkové předlohy. V poslední řadě jsme se zaměřili na správné držení těla, jeho koordinaci a schopnosti udržet rovnováhu,“ doplnila ředitelka.

Odměnou za splněné aktivity byl papírový leknín, který po položení na vodní hladinu postupně rozkvétal. Uprostřed se dětem zjevila vysvobozená víla Voděnka. Cílem hravého dopoledne bylo, aby si děti odnesly především nevšední zážitek a vracely se do naší mateřské školy s očekáváním a nadšením. V zajímavém pojetí ověřování chceme v mateřské škole pokračovat i v budoucnu.

Za MŠ Kestřany Zuzana Železná, učitelka