Z šesti pozvaných zástupců okresních svazů bylo přítomno všech šest a VH se zúčastnilo i deset z deseti členů VV OS ČUS včetně Okresní revizní komise v čele s předsedkyní Jitkou Budínovou.

Jednání vedl předsedající Valné hromady Vratislav Peklo, který zahájil VH a v úvodu přivítal všechny přítomné delegáty a jako hosta Zdeňka Krátkého, zástupce VV ČUS Praha. Poté vyzval všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku Ladislava Černohorského.

Po schválení programu a jednacího řádu VH bylo zvoleno i pracovní předsednictvo Valné hromady ve složení Vratislav Peklo-řídící Valné hromady, Romana Halamová-předsedkyně předsednictva a VV OS ČUS Písek, Jitka Budínová-předsedkyně RK OS ČUS Písek, Zdeněk Krátký, zástupce VV ČUS Praha, manažer Jč KO ČUS a Josef Fuka, místopředseda VV OS ČUS Písek.

Předsedou mandátové a návrhové komise byl zvolen Zdeněk Bárta, členy Jarmila Hoštičková a Ludmila Doubková.

Po zvolení potřebných komisí si vzala slovo předsedkyně VV OS ČUS v Písku Romana Halamová, která přítomným delegátům přednesla svou zprávu o činnosti Výkonného výboru OS ČUS od minulé Valné hromady. Ve své zprávě mimo jiné uvedla, že Výkonný výbor OS ČUS se během letošního roku sešel čtyřikrát, a to vždy za účasti předsedkyně a členů RK, k 25.11.19 je na našem okrese 6 705 členů ČUS v 74 TJ/SK a šest sportovních svazů, k 31.12.18 bylo od TJ/SK vybráno 32000 Kč čl. příspěvků, 29.1.19 byla podepsána smlouva mezi OS ČUS a OFS v Písku, OS vede celkem 34 TJ/SK podvojné účetnictví, pracovnice OS se pravidelně účastní krajských porad ČUS či porad ČUS Praha, e-maily rozesílají veškeré informace TJ/SK, Zpravodaj ČUS informuje i na web stránkách či na fb OS ČUS, rozesílají se pozvánky, akce "Sportuj s námi", výsledky soutěží, je pravidelně doplňován a zveřejňován portál "Jižní Čechy sportují" kde jsou akce, jejich propozice a termíny soutěží, 15.2.19 se uskutečnil "Ples sportovců" s vyhlášením ankety "Sportovec okresu 2018", který měl velký ohlas a kladné hodnocení jednotlivých sponzorů a příští "Ples sportovců" už má svůj pevný termín 21.2.2020 a opět bude s vyhlášením nejlepším sportovců okresu Písek za r. 2019, zástupci OS ČUS Písek se zúčastnili 6.6.19 19. krajské Valné hromady ČUS v Č. Budějovicích a 19.6.19 republikové VH ČUS v Nymburku, předsedkyně pí Halamová se také zmínila o vypsaných dotacích MŠMT na r. 2020 pro TJ/SK, např. "Sportuj s námi" - akce ČUS pro širokou veřejnost - v loňském roce žádalo z našeho okresu celkem 26 TJ a vybráno bylo pouze šest akcí za okres, na dotační program MŠMT "Můj klub 2019" bylo podáno 35 žádostí za okres, což je vzrůstající tendence a někteří žadatele ještě finanční prostředky na svůj účet nedostaly, i když od 1.12.19 bude otevřeno vyúčtování žádostí za r. 2019, finanční prostředky na činnost mohou TJ/SK žádat i prostřednictvím krajských dotací, např. na rekonstrukci sportovišť, do 31.12.19 mají TJ/SK provést aktualizaci své čl. základny, TJ/SK, kterým OS vede podvojné účetnictví, zaznamená výkazy do IS ČUS, 17.12.19 se uskuteční slavnostní vyhlášení ankety "Sportovec Jihočeského kraje za r. 2019", písecký florbalový oddíl se odtrhl od Sokola Písek a VH přijala tento oddíl mezi členy ČUS a navrhla delegátům schválit 500 Kč členský příspěvek pro ČUS s úhradou do 13.12.19.

Zprávu revizní komise OSS ČUS v Písku přednesla její předsedkyně Jitka Budínová, která konstatovala, že kontrola účetnictví a pokladny OS ČUS Písek, účetní doklady jsou řádně vedeny, nebyly zjištěny nedostatky.

Následně pak Valná hromada odsouhlasila pětsetkorunový členský příspěvek TJ a SK splatný do 13.12.19.

V následující bodu programu vystoupil Zdeněk Krátký zástupce VV ČUS Praha, který uvedl, že do ČUS jde celkem 7,25 mld Kč, hovořil o dotačním programu MŠMT "Můj klub", který je prý hodně hlídaný i politicky a tak ho nemohou politici jen tak zrušit, vyzdvihl dobrou práci ČUS, na projekt "Můj klub 2020" je vyčleněno 1,5 mld Kč, dále hovořil o ustanovení Národní sportovní agentuře, která se zřídila ke dni 1.8.2019 a od 1.1.2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a bude připravovat a vyhlašovat dotační programy na r. 2021 a další roky. Agentura bude rozdělovat dotační prostředky státního rozpočtu pro rok 2021. Na vše má vliv politická situace v zemi a ta současná vláda ji podporuje. Prostředky na sport by se měly navyšovat. Předsedou NSA je Milan Hnilička a jsou dva místopředsedové. Jsou ještě stále TJ a SK, které letos z MŠMT ještě nedostaly dotaci z programu "Můj klub 2019". NSA slibuje, že TJ/SK dostanou dotační peníze do března 2021, Dále hovořil i o dalších dotacích z dalších stupňů veřejné správy, např. krajská dotace - je velmi dobrá spolupráce s Jihočeským krajem, který dává nejvíce prostředků na sportovní programy a nejvíce žadatelů má být uspokojeno, prostředky na činnost mládeže a je požadavek, aby žádosti byly co nejjednodušší. Vyzdvihl program "Pasport sportovních zařízení". Jihočeský kraj je jediný v ČR, který se do této akce pouští. V této oblasti pracujeme nejlépe v ČR. Závěrem svého vystoupení poděkoval všem delegátům za práci v TJ/SK a popřál krásný adventní čas.

V diskusi nevystoupil žádný delegát a tak vzápětí došlo ke slavnostnímu vyhodnocení osobností OS ČUS Písek, které byly navrženy svými TJ a schváleny VV OS ČUS Písek. Čestné uznání a věcné dary obdrželi z rukou předsedkyně OS ČUS Romany Halamové, místopředsedy OS ČUS Josefa Fuky a Zdeňka Krátkého z ČUS Praha tito tělovýchovní pracovníci či trenéři:

1) za fotbalový oddíl SK Skály to byla předsedkyně oddílu Jitka Budínová.

2) za Tenisový klub Milevsko dlouholetý nestor, hráč, trenér a funkcionář Jan Kotrbáček.

3) za TTC stolní tenis Kovářov dlouholetý hráč, organizátor, trenér a předseda TTC František Špeta.

4) za judo SKP Písek Jaroslav Branšovský, který se omluvil a tak za něho převzal ocenění Jindřich Durčák, bronzový medailista z MS 1986 v zápase řecko-římském, člen klubu olympioniků Jč kraje

5) za FC Písek převzal ocenění Miroslav Lindaur, dlouholetému funkcionáři a příznivci FC.

Poté předseda mandátové a návrhové komise Zdeněk Bárta přednesl svou zprávu. Vzápětí přednesl návrh na Usnesení VH, které bylo všemi delegáty schváleno. Celou Valnou hromadu pak uzavřel Vratislav Peklo.

Josef Fuka