od 8 do 10.30 hodin

MUDr. Oleg Michálek

Poliklinika Milevsko

tel. 382 503 271