Jihočeský kraj oproti předchozím letům navýšil částku o jeden milion korun. V roce 2019 bude tuto částku využívat 602 knihoven a poboček celého Jihočeského kraje. Na Písecku dotace poslouží 60 knihovnám v menších městech a obcích.

Městská knihovna Písek poskytuje na základě smlouvy regionální funkce pro Písecko. Základní úkol knihoven poskytujících regionální funkce knihovnám v Jihočeském kraji je pomoc menším knihovnám v kraji tak, aby se vyrovnal rozdíl mezi poskytovanými službami ve větších i menších knihovnách, aby návštěvníci i v malých knihovnách našli informace, které potřebují, a pomocí vzájemných kontaktů se rozšiřovaly služby knihoven, zlepšila se komunikace s pověřenými knihovnami, budovaly se zajímavé výměnné fondy, díky kterým se dostanou nové knihy i do knihoven malých obcí, které nemají zdroje na doplňování fondů svých knihoven.

Do výkonu regionálních funkcí patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů a servis automatizovaného knihovního systému.

Síť knihoven Písecka tvoří Městská knihovna Písek (ta je pověřena výkonem regionálních funkcí), 6 knihoven s profesionálním knihovníkem (jeho pracovní úvazek je vyšší než 15 hodin týdně) a 54 knihoven s neprofesionálním knihovníkem (jeho pracovní úvazek je nižší než 15 hodin týdně).

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Autorka: Lenka Havrdová, Oddělení regionálních služeb MěK Písek