Dnes odpovídá starosta Čížové Tomáš Korejs.

Co se vám podařilo za první dva roky?
Pokud mám mluvit o úspěších, tak je to samozřejmě zásluha celého zastupitelstva. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby se občanům v obci dobře žilo, a ti,  kteří se do Čížové chtějí přistěhovat, aby brzo poznali, že to byla správná volba. Cílů jsme si stanovili hodně a prioritou v posledních dvou letech byla oprava komunikací  a výstavba nových silnic.

Na komunikace vynaložila obec za poslední dva roky dvanáct milionů korun a byly opraveny komunikace ve většině místních částí. Za dva roky narostl počet obyvatel o téměř deset procent, což vyvolalo nutnost navýšit kapacitu občanské vybavenosti.  Například kapacitu mateřské školky jsme stavebními úpravami zvýšili z 25 na 43 žáků. Mezi zajímavosti, které obec zrealizovala, patří například vybudování a údržba několika kilometrů stezek pro pěší v krajině okolo Čížové, Nové Vsi, Zlivic a Bošovic. Stezky jsou doplněny vyhlídkami, sportovními prvky pro děti a lavičkami.

Podařilo se nám vybudovat vzpomínková místa v lokalitách, kde byly před napuštěním Orlické přehrady mlýny a přívozy. Na těchto místech obec vybudovala funkční repliky mlýnského kola, voru s veslem a přívozu. Mezi další významné akce, které se podařilo zrealizovat, je rekonstrukce čerpací stanice na vodovodu, výměna oken v budově obecního úřadu, nové vybavení mateřské školky. O zapojení občanů obce do dění v obci svědčí výstavba dětského hřiště v Topělci, kde si topělečtí rodiče postavili pod dohledem odborné firmy dětské hřiště zakoupené obcí.

Letos byla dokončena čtyři roky trvající rekonstrukce sadu Benda. Touto akcí byl jednak zachráněn rozsáhlý historický sad, který tvoří spolu s vrchem a kostelem sv. Jakuba Většího dominantu obce, a sad se stal zcela přirozeným prostředím pro environmentální aktivity občanů, dětí ze školy, školky a návštěvníků obce. Provedli jsme dvě větší opravy kapliček a kaplička Panny Marie Lurdské v Borečnici byla letos píseckým vikářem opětovně vysvěcena. Podařilo se nám získat za poslední dva roky dvacet jedna dotací a grantů v souhrnné výši téměř šest milionů korun, což nám umožnilo zrealizovat akce, které byly připraveny projekčně, ale pro nedostatek finančních prostředků byly přesunovány na další roky. I tak zbývá mnoho projektů, na kterých se pracuje a jejichž realizace se, doufám, zdaří v budoucnu.

Důležitější než výstavba v obci je však kulturní a společenský život v obci. Obec začala s pořádáním malé folklorní slavnosti ,Čížovské halekačky a Kulturního léta na špejcharu, což je každoroční série přednášek, koncertů, loutkových představení a besed, kterými jsme oživili tuto kulturní památku v majetku obce. Dále samozřejmě pokračujeme ve spolupráci s deseti aktivními spolky v obci při pořádání tradičních kulturních a sportovních akcí. Mnoho společenských akcí vzniká i zcela spontánně a organizují je skupiny občanů. Jako příklad uvádím místní části Topělec, Borečnice a Bošovice, kde si lidé sami během roku organizují několik akcí pro děti i dospělé a to snad svědčí o tom, že Čížovsko je místem, kde se dobře žije.

Jaké máte plány na druhý poločas volebního období?

Plány jsou jasné, pokračovat v rozvoji obce tak, abychom zlepšili životní podmínky obyvatel. Obec koupila několik strategických pozemků v centru obce a jedná o koupi historických budov v obci. Tyto náklady samozřejmě sníží pro příští rok možnosti financování připravených investičních záměrů. Koupě nemovitostí však byla nezbytná pro další rozvoj obce.

Na příští rok připravujeme výstavbu multifunkčního centrálního hřiště a komplexní opravu silnic v Topělci a v části Čížové.  Dalšími připravovanými investičními akcemi je výstavba chodníků u silnice III. třídy v Nové Vsi a Zlivicích, rekonstrukce veřejného rozhlasu, oprava střechy a výměna oken ve škole, modernizace sportoviště v areálu školy, výstavba tělocvičny u školy a sportovní hřiště v Topělci. Většina těchto akcí je již projektově připravená, takže již zbývá ,,jen a pouze" na tyto investice vydělat nebo získat finanční prostředky.

Obec bude samozřejmě nadále pokračovat v běžných opravách sakrálních staveb, revitalizaci zeleně na obecních pozemcích a v dalších pracích na obnově obecního majetku, které samozřejmě dělají i ostatní obce. Rádi bychom v budoucnu koncepčně vyřešili nakládání s odpady, a to hlavně stavbou centrálního sběrného dvora a na základě studie zlepšili čištění odpadních vod v obci.