Podle záznamů z roku 1906 se uvádí: Ves Jickovice v politickém okresu Milevském rozkládá se kolem obecního rybníku a potoka Slabčického, který rybník tento protéká na pravém břehu Vltavy, asi půl hodiny vzdáleném. K obci Jickovické náleží též osada Varta asi čtvrt hodiny na západ se nalézající a pak ještě samoty: Dolejší Lávička, kdež bydlí hajný, přívozník a c.k. poříční strážník, Hořejší Lávička, asi půl hodiny cesty po řece nad Zvíkovem. Jiná samota u Jickovic je Požár, kde jsou dvě stavení, a to selský statek a knížecí hájovna.
Celá tato obec čítá 76 čísel. Jickovice mají 71 čísel, mezi nimiž však dvě schází a Varta má 5 čísel. Celkem žije zde (rok 1906) 536 obyvatelů vesměs Čechů náboženství katolického.

V letech 1880 byla všechna stavení naší obce jako jinde kryta došky, jen domek obecního kováře Petra Košty, jakož i knížecí myslivna, která již od dávných dob v Jickovicích se nachází, kryty byly taškami. Není se tedy čemu diviti, že během času několikráte zde hořelo. Požáry vznikaly větším dílem z neopatrnosti aneb od blesku a musí se říci, že požárů těch nebylo přece tak mnoho vždy byly omezeny na jedno nebo dvě stavení a jen v nejhorším případě tři stavení požár si vyžádal za oběť. V té příčině jest u nás dobře, že stojí každé stavení samo takřka pro sebe, jest dostatek vody a lidé všemožně se vždy při ohni přičiňovali, by požár byl zdolán.

Při ohních asi od roku 1880 vždy vypomáhaly hasičské sbory ze sousedních obcí, jako ze Starého sedla, z Kostelce, později i ze Sobědraže a Kučeře.

Toho času zakládaly se v okolí ve všech obcích dobrovolné hasičské sbory.

I v naší cítila se již dříve potřeba založiti dobrovolný hasičský sbor, však vždy s toho sešlo, protože ve zdejší obci nebylo stříkačky. Měla sice zdejší obec starodávní stříkačku přenosnou, která však nebyla k potřebě. Po důkladné opravě na ní, kterou provedli zdejší řemeslníci Jan Suchý – kolář a Václav Čapek – truhlář, konala dosti dobrou službu při ohni, však bylo k tomu třeba svaté trpělivosti a během delší doby opětně vypověděla všecku službu. Ač tedy všichni uznávali za vhodné založení dobrovolného hasičského sboru a zakoupení stříkačky, přec k tomu dlouho nedošlo a to z příčin finančních, neboť obec zdejší stavěla v roce 1896 až 1897 dvoutřídní školu nákladem skoro 20.000 K. Byly na ni velké obecní přirážky a ještě 5.400 K se vypůjčili a tím odloženo bylo zakoupení stříkačky na dobu pozdější.

V roce 1889 zdejší řídící učitel p. Kilián Trčka, chtěje záležitostí tou poněkud hnouti, žádal s tehdejším obecním starostou p. Františkem Čunátem o zemskou subvenci na zakoupení stříkačky. Protože však té doby měli všichni mnohé platy se stavbou školy spojené, tehdejší obecní výbor odepřel zakoupiti stříkačku a tím celá záležitost opětně na dlouho umlkla. Až za obecního starosty p.Josefa Volfa celá věc o stříkačce opětně ožila, vlastně musí se říci , že od té doby , co veleslavný zemský výbor povolil zdejší obci 260 K na zakoupení stříkačky, oné záležitosti nedala usnouti firma R.A.Smekal, c.k. továrna na stříkačky na Smíchově, která občas posílala obecním starostům nabídky, ceníky, i jednatele svého do zdejší obce vyslala a tak se stalo, že obecní výbor dne 27. října 1904 objednal u firmy R.A. Smekal na Smíchově čtyřkolovou stříkačku na perách se dvěma cylindry, 200 m konopných hadic a dva jasanové žebříky pro lezce v úhrné ceně 2000 K na splátky.

Začátkem listopadu 1904 obdržela obec celou stříkačku i s příslušenstvím a v polovici listopadu byla vyzkoušena. Tím učiněn začátek založení dobrovolného hasičského sboru. Dne 26. prosince 1904 tehdejší obecní starosta p. Josef Volf svolal valnou hromadu za účelem zřízení dobrovolného hasičského sboru v Jickovicích. V této valné hromadě byl zvolen zatímním starostou p. Josef Branžovský – rolník a jednatelem p. Kilián Trčka, řídící učitel. Na to předloženy byly sboru stanovy a když nikdo ničeho neměl k namítání, usneseno tyto stanovy předložiti ku schválení, čímž všichni přítomní souhlasili.Bylo přítomno 34 rolníků a domkářů.

Stanovy sboru byly schváleny vynesením veleslavného c.k. místodržitelství v království českém ze dne 7. února 1905 Č. 22618. Na to 5. března 1905 konala se druhá valná hromada, v které oznámeno přítomným, že stanovy dobrovolného hasičského sboru Jickovice jsou schváleny. Potom byli zapisováni činní členové sboru – počtem 22 a přispívající počtem 9. Později umenšen počet na tři.
Potom konány volby. Za starostu sboru zvolen byl p. Josef Branžovský 29 hlasy, za velitele sboru zvolen p. Josef Kuchta 17 hlasy, za podvelitele sboru zvolen p. Jan Suchý. Dále do výboru zvoleni: Kilián Trčka, František Řežábek, František Čunát a František Lopata, za náhradníky Josef Fišer a Josef Kotápiš. Za přehlížitele účtů zvoleni Josef Charypar, Josef Břicháček a Václav Lopata. Toho dne vybráno 35,50 K členských příspěvků a sbírkou po domech vybráno 18,80 K, celkem 54,30 K.

Dne 27. února roku 1905 výnosem č. 37372 velesl. c.k. místodržitelství povoleno k žádosti sboru nošení hasičského stejnokroje. Činní členové sboru dali si poříditi svým nákladem plátěný šat. Na to výnosem velesl. výboru zemského pro království české v Praze ze dne 27. února roku 1905 č. 19774/VIII poukázána byla král. česká zemská pokladna, aby obci naší vyplatila pro sbor hasičský podporu z r. 1898 v obnosu 260 K.

K žádosti představenského sboru ze dne 13. dubna 1905 potvrdilo veleslavné c.k. místodržitelství výnosem ze dne 27. května 1905 č. 115694, by zdejší sbor dobrovolných hasičů mohl používati návěstních trubek.

Téhož roku koncem května objednána výborem sboru hasičský výzbroj pro 20 mužů od firmy R.A. Smekal na Smíchově a to jak pro funkcionáře, tak i pro mužstvo v ceně 365 K 8 h. Na výzbroj ten obec dle usnesení obecního výboru věnovala 320 K. Ostatní doplnil sbor ze své kasy.

Je potřeba upozornit, že ve všech písemnostech z té doby byl až do roku 1924 název obce udáván jako „ ICKOVICE “,po tomto roce JICKOVICE ,velké díky je potřeba vyjádřit panu řídícímu učiteli Kilianovi Trčkovi , že zaznamenal začátky založení hasičského sboru Ickovice, v pozdější době se historie nástupců zakládajících členů sboru již velice složitě hledají.

1933
V květnu tohoto roku obec Jickovice zakoupila motorovou stříkačku, stříkačka stála 14000,-Kč

1990
Vzniklo sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož základním článkem je Sbor dobrovolných hasičů. Z požárníků se stanou opět hasiči.

1993
V tomto roce p. Josef Kloboučník zajistil převod kompletní PPS 12 od Ministerstva obrany ČR, za částku 4500,- Kč, uvedenou částku za hasičský stroj uhradila pro hasičský sbor paní Milada Schweigerová z Jickovic č. 20. Od této doby sbor vlastní dvě motorové stříkačky s vybavením, PPS 12

1994
Dne 18.6. 1994 pořádána okrsková soutěž k 90 výročí založení sboru Jickovice. Zahájení provedl starosta sboru Jaroslav Mára, poté měl projev starosta obce Josef Volf.Před zahájením soutěže provedl Hasičský záchranný sbor Milevsko ukázku svého zásahu. Soutěže se účastnilo 9 družstev.
Družstvo Jickovice II. se umístilo na 1. místě, družstvo Jickovice I. na 8. místě.

2004
V roce 2004 v roce oslav 100 let založení sboru měl sbor celkem 35 členů.

2009
V srpnu roku 2009 byla postavena v obci Jickovice víceúčelová budova, která se skládá z obecního úřadu, knihovny, infocentra a hasičské zbrojnice s příslušenstvím a skladem materiálu. Hodnota uvedené budovy je 14.800 000,- Kč, finanční prostředky – dotace z Evropské unie.
Dne 12.září 2009, kolem 17 hodiny v obci Kožlí u Orlíka nad Vltavou, díky pohotovému a rychlému jednání člena SDH Jickovice Davida Martince nedošlo k velké tragédii, která mohla následovat. Byl svědkem pádu pětiletého chlapce do odpadní jímky, svým pohotovým zásahem, uvedeného chlapce z jímky vytáhl, ošetřil a předal rodičům. Jelikož jmenovaný je i příslušníkem Policie ČR za uvedený čin mu byla udělena medaile za statečnost.

2010
Dne 27.března 2010 na Shromáždění zástupců SDH okresu Písek v Podolí I. byl do funkce náměstka starosty Okresního sdružení hasičů SHČMS zvolen velitel JSDH Jickovice Josef Kloboučník. Dne 4.června obec Jickovice převzala pro JSDH Jickovice vozidlo VW transportér od MV ČR. Uvedené vozidlo bylo zařazeno do IZS.
Dne 15.června 2010 na zámku Přibyslav převzal člen sboru David Martinec medaili „Za záchranu života „od SHČMS.
2011
V březnu tohoto roku díky p. Bohuslavu Bartůňkovi, který věnoval částku 50.000,- Kč, se podařilo pořídit, zakoupit hasičskou cisternu CAS 25 Škoda 706 RTHP. V listopadu 2011 z finančního příspěvku 40.000,-Kč od společnosti RWE, který zajistil Mgr. Martin Chalupský, jsme zakoupili 5 ks zásahových přileb pro zásahové družstvo JSDH, doplnili jsme vybavení cisterny, (rozdělovač, sací koš, savice, sekera, lopaty, svítilna, hadice C a B)
V roce 2011 jsme založili družstvo MH, které se poprvé představilo ukázkou na okrskové soutěži při 120 výročí založení hasičského sboru v Kučeři 18.června 2011.

2012
Rok 2012, Sbor dobrovolných hasičů Jickovice dostal darem od SHČMS KSH Jihočeského kraje plovoucí čerpadlo "C", které je určeno k doplňování vody do cisterny v hodnotě 21.360,- Kč. Pro družstvo mladých hasičů byla opravena a vyčleněna jedna PPS 12. V tomto roce JSDH měla celkem 6 výjezdů v obci.

2013
V roce 2013 měla JSDH celkem 9 výjezdů, zasahovala v obci i okolí hlavně o povodních v červnu 2013. Povodeň zasáhla obec Jickovice ve stejné míře jako v roce 2002. Na hrázi návesního rybníka, se stavěly protipovodňové hráze, pytle s pískem, spotřebovalo se celkem kolem 600 ks. JSDH zasahovala celkem 3 dny, čerpaly se sklepy, odstraňovaly následky povodní v celé obci, nasazení hasičů bylo příkladné. Koncem roku obec dostala pro JSDH příspěvek ve výši 66.000,- Kč na vybavení jednotky. Byly pořízeny 2 ks kompletní zásahové oděvy, boty a přilby Kalisz vulkan, dále záchranářský zdravotní batoh a další vybavení.
Ve stejném roce jsme od Nadace ČEZ dostali grant ve výši 98.773,-Kč na dovybavení zásahové jednotky JSDH Jickovice. Za tuto částku jsme pořídili: 372 XPG XTORQ 18" motorová pila Husgvarna, čerpadlo kalové PH PROGRES 1400 (výkon 1400 l/min), pracovní stejnokroj PS II. - 10 ks, hadice zásah Ph - 4 ks, savice PH 110 -2ks, svítilna M-Fire LED, držák svítilny - 7ks, (svítilny na zásahové přilby), prsačky PLAVITEX FLOO - 3ks, voděodolná bunda LEMON - 10ks.
V srpnu roku 2013 jsme darem od Jiřího Kvačky z Prahy dostali benzínovou elektrocentrálu 5 kW.

2014
Začátkem roku 2014 jsme vybavili hasičskou zbrojnici kompresorem s napojením na doplňování vzduchové soustavy CAS 25 pro okamžitý výjezd techniky. Dále jsme pořídili kompletní nářadí na opravy a údržbu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, poskytovatelům grantů za příspěvky a dary na vybavení JSDH Jickovice, povedlo se dovybavit zásahovou jednotku. Toto vybavení povede k rychlému a bezpečnému zásahu jednotky.

2016
V dubnu roku 2016 obec Jickovice pro JSDH Jickovice převzala nové vozidlo FORD DA-L1Z které bylo financováno z grantu MV ČR, KÚ JčK, obce

Sbor působil v obci Jickovice po všechna období mocenských zřízení a svoji činnost nikdy nepřerušil až do dnešních dní a stále plnil heslo hasičů „ Sobě k ochraně – národu k obraně „ Je stále organizací která střeží požární bezpečnost a to nejen v obci ale v případě potřeby je připravena zasahovat na území celého okrsku. Je organizací bez níž se neobejde žádná činnost v obci.
V současnosti má 67 členů, zúčastňují se veškeré činnosti organizované okrskem Jickovice. Každoročně pořádá několik zábav a tradiční hasičský ples. Z celkového počtu členů máme 24 žen a dívek. Ve výzbroji má v současné době tři hasičské stříkačky PPS-12, VW transportér, CAS 25 Škoda 706 RTHP, FORD DA-L1Z, plovoucí čerpadlo "C", elektrocentrálu 5kW, čerpadlo kalové PH PROGRES 1400, 372 XPG XTORQ 18" motorová pila Husgvarna, 7ks zásahové vybavení jednotlivce.

Přeji si aby štafeta, kterou za sbor nesou současní členi hasičského sboru, neuhasla ani v dalších letech a aby hasičská myšlenka, tak jak si přáli naši zakladatelé nebyla zapomenuta. Byla by to škoda. Je hlavně potřeba vděčně vzpomínat ty naše předky, kteří za velice těžkých podmínek založili hasičský sbor a po celé roky zachraňovali životy a majetek bližního. Pocházeli z nejnižších vrstev lidu, neznaje rozdílu ani stavu. Těm vděčíme za vše, proto je potřeba rozvíjet zvyky a tradice, pokračovat v jejich započatém dílu.

Josef Kloboučník