Oslava se nesla v duchu vzpomínky na předešlé generace hasičů, které položily základy naší současnosti, i jako poděkování prvním členům hasičského sboru. Pomoc bližním bylo hlavním cílem těchto lidí.

Dobrovolní hasiči mimo své zaměstnání věnují síly ochraně života a majetku druhých, pomáhají při živelných pohromách, zvelebují své okolí, v neposlední řadě organizují kulturní a společenské akce.

Sto dvacet let semičtí hasiči svou dobrovolnou praxí ve prospěch spoluobčanů přispívají k ochraně majetku, předávají štafetu mladším, učí je a vychovávají tak, aby hasičská tradice byla zachována a sloužila jako vzor generacím budoucím.

Desatero Českého hasiče:

1. Věř, že myšlenka hasičská jest poctivá a šlechetná!

2. Nezlehčuj a zachovej čestné jméno „českého hasiče“!

3. Pomni, že jsi Čech, a jako Čech jednej a vystupuj!

4. Miluj vlast i národ svůj!

5. Pamatuj hesla: „Svůj k svému“!

6. Hleď se vzdělávati!

7. Navštěvuj pilně školy a schůze hasičské!

8. Zabývej se rád čtením českých knih a cvičením!

9. Chraň starých památek!

10. Konej sbírky peněžité a nezapomínej na naše zubožené bratry!

(Hasičské rozhledy z roku 1901.)

Historie hasičského sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Semicích byl založen 24. 8. 1898. O jeho založení se nejvíce zasloužil místní učitel pan Josef Duda. Sbor při založení čítal 41 členů činných a 16 přispívajících. Mezi zakládající členy sboru patřili pan Jan Soukup – rolník, pan Josef Duda – učitel, pan Filip Jaroš – učitel a pan Josef Bečvář – rolník. Za funkcionáře byl zvolen Jan Soukup – předseda, Josef Bečvář – velitel, Josef Duda – jednatel, Jan Boukal – pokladník, Antonín Anýž – dozorce náčiní. První zakládající schůzi řídil Jan Soukup, který přivítal shromážděné a předal slovo členu zřizovacího výboru učiteli Janu Dudovi. Ten promluvil o důležitosti hasičského sboru a vyzval shromážděné, aby vstupovali do sboru dobrovolných hasičů v Semicích. Zápisné činilo 1 zlatku. První hasičská výzbroj se zakupovala z příspěvku obce, městského pivovaru a záložen. Slavnostní stejnokroj si hradil každý člen sám. Z příspěvku členů byla též zakoupena potřebná literatura a tiskopisy. Teoretická cvičení se konala v místní škole.

V případě požáru byl živel zdoláván podáváním vody ve vědrech, tzv. řetězováním. Takové hašení bylo velmi nebezpečné z důvodu velkého žáru a dýmu.

Po roce působení hasičského sboru byla zakoupena hasičská stříkačka od firmy Smekal na měsíční splátky za 700 K. Celková částka činila 8500 K.

Na výborové schůzi 6. 1. 1900 byl vypracován a schválen hasičský řád obce. Za zmínku stojí, že schůze bývaly pravidelně dvakrát do měsíce. První hasičský bál se konal v hostinci pana Františka Jány 10. 2. 1900, vstupné činilo 1,- K pro člena, pro nečlena 1,40 K. Při valné hromadě sboru byla řešena otázka dostatku vody v obci. Byla doporučena oprava rybníka u Nováků, poněvadž se nacházel ve středu obce. Louže na drahách nevyhovovala, neboť zkušenost ukázala, že se brzy zanáší. V červenci roku 1900 obdržel hasičský sbor od slavné obce semické chybějící výzbroj a tato byla v listopadu doplněna stejnokrojem pracovním.

Sbor pokračoval utěšeně ve své úloze a členové byli nadšeni pro své úkoly. Všichni pracovali ve prospěch sboru a své obce a proto i malý hlouček lidí vykonal dílo velké. Proto snad předseda sboru mohl přát členům do nového století: “Nadšení, obětavost, rovnost, svornost, lásku plnou obětí, zdraví a štěstí. Jen s chutí vpřed volným, ale pevným krokem“.

Dále bylo pokračováno ve výcviku pochodovém se stříkačkou. Mimo nácvik denních poplachů byly nacvičovány i poplachy noční.

Na valné hromadě 2. 3. 1902 byl podán návrh, aby se zřídila místní pohřební pokladna. Návrh byl přijat a vešel ve skutečnost. Ve třetím roce trvání sboru byl jmenován i první čestný člen sboru. Stal se jím pan Josef Bečvář, t. č. velitel sboru. Pořádání tanečních zábav se stalo běžnou potřebou k získání finančních prostředků. Vstupné i ceny kapel se lišily, ale dá se říct, že do roku 1910 se pohybovalo v tomto rozmezí: hudba 32,- K, večeře pro hudbu 4,- K, pozvánky 10,- K, vstupné činilo 2,- K pro pána a 30 haléřů pro dámu. Hrubý výtěžek z taneční zábavy činil pak od 100,- K do 200,- K. Dokonce byl ve sboru vyplácen příspěvek zástupci spolku, který se zúčastnil zábav ve Smrkovicích a Putimi. Do Smrkovic 2,- K a do Putimi 3,- K.

U sboru byla zřízena i spolková knihovna. Bylo v ní 54 knih, z nichž bylo 51 zakoupeno a 3 darovány. Za rok bylo průměrně půjčeno 200 knih.

Mezi volené funkce sboru patřila funkce posla sboru, který tuto funkci vykonával za roční odměnu 10,- K. Sbor podporoval finančně své členy v nemoci. Jednalo se o částky okolo 10,- K, dále byla vyplácena podpora pozůstalým po zesnulém členu. Tu činila částka okolo 30,- K.

Na členské schůzi 5. listopadu 1918 bylo usneseno, aby sbor oslavil a smazal smutnou vzpomínku na bitvu na Bílé hoře tím, že se členové sboru vypraví na Hromadiště a tam společně spálí všechny zbytky a věci, jež připomínají trudný a trpký život našeho národa od dob bělohorských.

Dne 1. května 1919 byla zasazena lípa svobody u pomníku, který v té době nebyl ještě zbudován. Jeho výstavba byla odsouhlasena na schůzi 21. května 1923. Dne 13. července 1930 byl v Semicích konán okrskový sjezd ke 30. výročí založení sboru. 31. října byl slavnostně vysvěcen hřbitov v Semicích za účasti hasičského sboru 3. 5. 1934 byl zvolen užší výbor na zakoupení motorové stříkačky. Stříkačka byla po odsouhlasení zakoupena za 19 000,- K od firmy Mára Tábor. Stříkačka byla zakoupena za peníze, které byly zapůjčeny od zámožnějších bratrů a největší obnos darovala Hasičská pojišťovna, která pojišťovala nejvíce budov v obci. Stříkačka sloužila ke svému účelu do roku 1974.

Dne 4. 7. 1937 byl v Semicích uskutečněn okrskový sjezd na Soukupově paloučku. Sjezdu se zúčastnili cvičenci z Nových Dvorů, Selibova a Tálína. Na členské schůzi 28. 4. 1949 bylo projednáno cvičení k 50letému založení sboru. Tento okrskový sjezd byl pořádán 26. června 1950. Další z celé řady slavností byla pořádána 23. 6. 1957. I zde byla předvedena ukázková soutěž požárních sborů. Oslavy k 70letému výročí založení sboru proběhly v roce 1969 na pozemku nynějšího hřiště. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Budvarka. Současný starosta sboru p. Valvoda převzal tuto funkci po panu J. Cimburovi v roce 1964. Stříkačka PPS 12 byla předána sboru k 75letému výročí založení. V roce 1974 byl do výzbroje sboru doplněn vysouvací žebřík DZ 13. Sbor dostal k 80letému výročí od píseckého požárního útvaru prostřednictvím pana Kabáta zásahové vozidlo Avia DVS. K tomuto výročí byla dokončena i nová hasičská zbrojnice. A od toho roku je stará pístová stříkačka zapůjčena v Písku, kde je také vystavena. Zásahové vozidlo Avia bylo odebráno městským úřadem v roce1997, ale o rok později poskytl MÚ semickým hasičům skříňovou Avii a v roce 2009 Avii valník.

Josef Valvoda byl celých 38 let tahounem semických hasičů a jeho morální kvality, pracovitost a ochota pomáhat druhým z něho udělali toho nejoblíbenějšího starostu. Po jeho smrti v roce 2002 byl do funkce starosty sboru zvolen pan Milan Smola, který funkci vykonává dodnes.

Mezi současné členy výboru SDH SEMICE patří:

Milan Smola – starosta

Olga Andreasová – náměstek

Ida Soukupová – jednatel

Jaroslav Poskočil ml. – velitel

Jaroslava Císařovská – kulturní referent

Jaroslav Smola – technický referent

Barbora Smolová – hospodář

Karolína Poskočilová – revizní komise

Kateřina Vážná – revizní komise

Sbor má v současnosti 97 členů.

Milan Smola