Obyvatelé města by mohli až 70 korun ušetřit na poplatcích za odpad jeho lepším  tříděním. 

„Pokud to zastupitelé schválí, město zavede  kapitační platbu za svoz a ukládání  odpadu. Znamená to, že poplatek se bude vybírat za každého obyvatele s trvalým bydlištěm ve městě. Výši pohyblivé složky  výrazně ovlivňuje právě množství odváženého odpadu," vysvětlila místostarostka Hana Rambousová (VPM).

Písek je jediným  městem v Jihočeském kraji  a jedním z mála v celé republice, kde se vybírají poplatky za popelnici a četnost svozu.

Písečané mají po městě k dispozici 133 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, který  město může prodat k dalšímu zpracování, konkrétně jde o papír, plasty a sklo. Přesto někteří hází všechno do směsného odpadu. Znovu se o tom mohli přesvědčit  členové Ekotýmu ze ZŠ T. G. Masaryka, kteří se s učitelkou Martou Bakalovou přišli podívat  na kontrolu obsahu popelnic z různých částí Písku.

Tentokrát pracovníci Městských služeb Písek do svého areálu přivezli popelnici z Nádražní ulice, kontejner ze sídliště Portyč a nádobu na plasty z Otavské.
„Mezi směsným odpadem  v popelnici  byly PET lahve, fólie  a další plasty, skleněné lahve,  kovové obaly od konzerv a další  věci, které tam nepatří. Přitom v Nádražní ulici jsou dvě soupravy na tříděný odpad," konstatoval  Roman Mára z odboru životního prostředí MÚ Písek.

V popelnici z Nádražní i v kontejneru z Portyče  bylo poměrně hodně papíru, především novin, časopisů a hlavně reklamních letáků. V Portyči ve směsném odpadu již není tolik plastů,  zřejmě i proto, že zde při revitalizaci sídliště  jsou společná místa pro kontejnery.

Kontrolu obsahu popelnic  a  kontejnerů  město využívá také k osvětě. Středeční akci  přihlíželi členové Ekotýmu  ze ZŠ T. G. Masaryka, která již potřetí získala  mezinárodní titul Ekoškola.

„Děti byly překvapené, co  všechno v popelnicích a kontejnerech zbytečně končí, když  je možné například PET lahve dát do tříděného odpadu," uvedla  vedoucí Ekotýmu, učitelka Marta Bakalová.

Žáci se zajímali  o možnosti třídění bioodpadu, protože zejména v kontejneru z Portyče  bylo dost potravin. „Našli jsme tady  například rohlíky a nenačaté jogurty. Po dokončení kompostárny po městě opět rozmístíme nádoby na bioodpad a situace by se měla zlepšit," uvedl Roman Mára z MÚ Písek.

ZŠ T. G. Masaryka  věnuje třídění odpadu velkou pozornost, je to také jedna z podmínek pro titul Ekoškola. „Žáci mají  v prostorách školy k dispozici  nádoby na plasty, papír a hliník. Máme zkušenost, že v třídění odpadu jsou přísní i doma na rodiče," dodala Marta Bakalová.