Z mateřské dovolené se vrátila učitelka do třídy nejmenších dětí Soviček, kde jsou děti od dvou do tří let. "Vzhledem k většímu počtu dvouletých dětí je velkou pomocí druhá učitelka na zkrácený úvazek, která zde působí v době takzvaného překrývání vyučovacích hodin, respektive na nejnáročnější dobu z celého dne, což je bezpochyby řízená činnost. Nemenší mírou zde napomáhá také chůva, která pomáhá učitelkám celé dopoledne a má také nenahraditelné místo v této třídě. Jsme za ni opravdu rádi," říká vedoucí učitelka Nikola Danielová a doplňuje: “Právě chůvu využívá mateřská škola jako personální šablonu z dotačního programu Ministerstva školství, který již druhým rokem úspěšně čerpáme.“

Ve druhé třídě, třídě Tygříků jsou aktuálně učitelky, které delší dobu působily ve třídě předškoláků. "Tato změna působení byla pro ně velmi příjemná ba dokonce i přínosná. Ve třídě navíc přibyla asistentka pedagoga, která společně s učitelkami napomáhá k maximálnímu rozvoji jednoho chlapečka a jeho fungování v rámci celé třídy," doplňuje Nikola Danielová.

Třída nejstarších dětí - Liščat - byla v lednu obměněna novou učitelkou, která zde pracuje společně s vedoucí paní učitelkou. "Jednotlivá týdenní témata respektive náplně činností se zde řeší samozřejmě s ohledem na měsíční témata dle Školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu. Témata jednotlivých činností řešíme na základě ročních období s ohledem na témata nutná pro předškolní přípravu,"upřesňuje vedoucí učitelka. Konkrétní dny jsou v mateřské škole rozdělené na rozvíjení určité oblasti – předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ, výtvarné a hudební činnosti a také prosociálního rozvoje. O týdenních tematických plánech tu pravidelně informují rodiče prostřednictvím nástěnek. Rodiče tak získávají přehled o tom, jaká témata se s dětmi v týdnu probírají a jakým způsobem.

"Od ledna jsme do plánu činností zařadili také rozvoj pohybových dovedností a to ve spolupráci s naší Základní školou, která nám umožnila využívat školní tělocvičnu. Jednou týdně se již nyní dětí těší do nově zrekonstruované tělocvičny, kde kromě cvičení si zahrají, třeba s míčem zaběhají si a někdy i zasoutěží," vysvětluje vedoucí učitelka. Navíc od poloviny dubna se třída předškoláků bude účastnit plavecké výuky v píseckém bazénu.

"Od listopadu jsme společně s předškoláky zapojeni do programu Zdravé zoubky. Zde pod vedením dentální hygienistky, děti získávají znalosti a dovednosti o správném nácviku čištění zoubků, seznamují se s dentálními pomůckami a prakticky trénují. Dětem se tak dostává do podvědomí, jak správně o zoubky pečovat a na modelech a v pracovních listech si vše pod vedením mohou vyzkoušet," chválí program Nikola Danielová.

Od ledna tady zařadili po krátkém odpočinku dětí předškolní přípravu, kde děti dostávají k vypracování pracovní listy s týdenní tematikou, kde už se zaměřujeme na prostorovou orientaci, zrakové rozlišování, logické myšlení a podobně.

Pravidelně se v mateřské škole jednou měsíčně uskutečňují divadla nebo naučné programy, které mají děti velice rády. V květnu se v mateřské škole k příležitosti slavnostního otevření nového venkovního amfiteátru a při příležitosti dne dětí uskuteční zábavný program pro děti pod vedením známé a u dětí populární zpěvácké a taneční dvojice s názvem Štístko a Poupěnka.

Velmi se osvědčilo i občasné docházení předškolních dětí do základní školy, kde si děti mohou prohlédnout jejich budoucí první třídu, mohou sledovat, jak se vyučuje, seznámit se s tím, jak škola vypadá, jaká je její dispozice, což dětem pomůže v jejich prvních krůčkách v době, kdy budou nastupovat do první třídy.

"Rádi bychom v brzké budoucnosti chtěli připravit i besedy pro rodiče pod vedením odborníků z Pedagogicko - psychologické poradny ohledně tématiky pedagogicko – psychologických poraden, školní zralosti a dalších témat," dodává Nikola Danielová.

Vzhledem ke stále navyšujícímu se počtu dětí ve školce je nutné průběžně uskutečňovat plány modernizace budovy a přilehlého zázemí školní zahrady. V brzké době dojde k renovaci venkovní toalety, kterou děti využívají při pobytu na školní zahradě. Letos se také obmění nábytek ve všech dětských šatnách. Za zmínku také stojí zahrada mateřské školy, která se v budoucnu promění k lepšímu. V plánu je její renovace, doplnění herních prvků a například tvorba mlhoviště. V rámci dotačního projektu školy, jehož nedílnou součástí byla výsadba zeleně, byla školní zahrada mateřské školy obohacena liniovou výsadbou okrasných keřů.

"V současné době je kapacita mateřské školy zcela naplněna a my jsme za to velice rádi. Největší odměnou je pro nás to, když je na dětech každé ráno poznat, že se do školky těší," uzavírá Nikola Danielová.

Třídy:

První třídou jsou Sovičky, kde je 22 dětí ve věku od dvou do tří let a starají se o ně učitelky Zlata Vlachová a Lenka Karasová a chůva Dagmar Jarešová.

Druhou třídu Tygříci navštěvuje 24 dětí ve věku tři až čtyři roky. Na starost je mají učitelky Jana Marešová a Bohuslava Fišrová a asistentka pedagoga Jitka Landová.

Třetí třída Liščata má 23 dětí ve věku od pěti do sedmi let. Starají se o ně vedoucí učitelka školky Nikola Danielová a učitelka Dana Slezáková.