Záměrem je seznámit příznivce výtvarného umění i celou veřejnost s novými výtvarnými přírůstky, o které se rozšířila sbírka výtvarného umění za posledních několik let.

Tato instituce dlouhodobě ve svých výstavních prostorách prezentuje výtvarné umění a kontinuálně rovněž buduje systematicky výtvarnou sbírku. Ta doznala za dlouhou dobu své existence a cílené akviziční činnosti značného nárůstu originálních děl a především jejich pozoruhodné kvality.

Prácheňské muzeum začalo postupně  od svého založení v roce 1884 budovat rozmanitý sbírkový fond. V počátku byly zdrojem především předměty získané z různých pozůstalostí a nebo darů. Postupem času se ustálil systematický akviziční program odborných oddělení muzea.

Sbírkové předměty i nadále přicházejí do muzea darem od občanů, což je nanejvýš chvályhodné a potěšující, ale rovněž formou nákupů. Předměty jsou získávány od soukromých osob a některé nákupy jsou realizovány formou internetových nebo řádných aukcí v českých aukčních síních. Zakoupený nebo darovaný předmět dostane nejprve přírůstkové číslo daného roku a posléze je předmět zpracován takzvaně do II. stupně evidence, kde získá pořadové číslo sbírky, do které náleží. Od počátku muzea byly předměty zapisovány do přírůstkových knih a následně na papírových kartách s vlepenou fotografií předmětu. Nyní jsou zpracovávány elektronickou formou, rovněž s fotografickou dokumentací.

V současné době výtvarná sbírka již přesáhla několika stovkami předmětů číslo 6000. Součástí této sbírky je rovněž umělecký průmysl, to znamená užitné předměty běžného života, zejména měšťanské společnosti – hodiny, sklo, porcelán, keramika, kovy, dřevo a jiné materiály.

Kurátor se snaží doplňovat sbírku o díla především regionálních autorů a nebo tvůrců, kteří ve městě Písku nebo jeho okolí tvořili a nějakým způsobem se tohoto místa ve své tvorbě dotkli.

Můžeme jmenovat například rozsáhlý konvolut obrazů a kreseb několika generací písecké rodiny Lochmanů, Skálů,  sbírku pozoruhodných maleb na porcelánu Jana Zachariáše Quasta, obsáhlý a unikátní soubor grafických listů Josefa Váchala, velký soubor kreseb a akvarelů Václava Šebele, vzácně dokumentujících písecký venkov, půvabné akvarely Václava Štětky zobrazujících město Písek, dřevoryty a oleje Josefa Krejsy, Karla Tumy, Josefa Velenovského, Václava Rožánka, Františka Romana Dragouna, Václava Daneše, Jaroslava Maliny a mnoha dalších autorů. Výtvarná sbírka Prácheňského muzea dokumentuje bohatý přehled umělců od osmnáctého  století až do současnosti, neustále je doplňována o nová díla a uchovává tak pro budoucí generace vzácný záznam tvorby značné řady umělců, pro které byl Písek místem inspirace a vypovídá o čase, ve kterém zde žili a tvořili.

Irena Mašíková Konštantová, kurátorka výtvarných sbírek Prácheňského muzea v Písku