Všechno začalo žádostí o koupi pozemku určeného pro průmyslové využití a výstavbu. Navrhovaná cena osmdesát korun za metr čtvereční se starostovi obce Vladimíru Pánkovi nezdála, a tak ho zastupitelé pověřili, aby nechal zpracovat odborný posudek.

„Dlouhou dobu se tady prodávaly pozemky za osmdesát korun a neřešilo se, jaká by měla být cena obvyklá. Nyní jsem tedy mluvil se znalcem v oboru, který však říkal, že může vypočítat pouze úřední cenu, která cenu obvyklou ale nijak neovlivňuje," zmínil starosta Čimelic.

Podle hrubého propočtu by se měla úřední cena nezasíťovaných pozemků v intravilánu obce pohybovat kolem 200 až 250 korun za metr čtvereční, ale cena obvyklá je vždy podstatně vyšší. Při určování úřední ceny se posuzují jednotlivé pozemky podle toho, k čemu jsou určené podle návrhu územního plánu a jejich polohy. Kromě toho jsou dané koeficienty, které určují cenu a které se každý rok mění, takže zpracování úřední ceny by stálo obec nemalé peníze, aktuálnost dokumentu by byla velmi krátká a obci by v určení ceny obvyklé nijak nepomohla.

Starosta také zjišťoval ceny obvyklé v sousedních obcích – v Miroticích, Mirovicích a v Čížové. Upozornil také na to, že je třeba přemýšlet o tom, jaké budou mít pozemky cenu v budoucnu, a neprodávat je za žádné nízké částky. „Navrhl jsem, aby cena obvyklá byla zatím navržena jako cena dočasná v přechodném období, než bude schválený územní plán a zasíťované pozemky. Měla by určovat spodní hranici, abychom věděli, pod jakou částku rozhodně zatím nepůjdeme," konstatoval Vladimír Pánek.

Zastupitelstvo po dlouhém jednání schválilo cenu obvyklou na prodej obecních pozemků v zastavěné části Čimelic a Krsic na minimálně 240 korun za metr čtvereční s tím, že pokud má daný pozemek výměru do 300 metrů čtverečních a kupující ho řádně užívá minimálně deset let a nebo se jedná o pozemek pod jeho stavbou, bude mít slevu osmdesát korun za metr čtvereční z nabídnuté ceny.

Co se týče zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu, zde zastupitelé určili cenu obvyklou na minimálně 500 korun za metr čtvereční s tím, že její výši bude ovlivňovat cena za pořízení zasíťování.

Cena obvyklá za ostatní pozemky mimo zastavěnou část Čimelic a Krsic bude minimálně třicet korun za metr čtvereční. Minimální částka se vztahuje pouze k znehodnoceným a pro obec bezvýznamným pozemkům.

Výše uvedené částky nemění nic na tom, že zastupitelstvo obce schválilo omezení prodeje obecních pozemků v zastavěných částech obou obcí a bude se přiklánět ke směně pozemků.