Bývalý Lidový soud ve Strakonicích uznal 17. srpna 1955 paní M. Š. vinnou trestnými činy sabotáže,  útoků proti skupinám obyvatelů,  urážky veřejného činitele a rozkrádání a poškozování družstevního majetku.

V roce 1955 jako samostatně hospodařící úmyslně přes výzvy MNV nechala ležet ladem 4,80 ha půdy,„ač MNV  i JZD  jí dávaly všechny možnosti a pomoc k řádnému obdělání".

Když ji předseda MNV vyzval, aby přivedla zpět do obce vojensky evidovaného koně, kterého předtím odvedla bez odhlášení, nadávala všem členům JZD hrubými a hanlivými urážkami, pravil soud.

V letech 1954 a 1955 „soustavně úmyslně svým dobytkem spásala okolní družstevní kultury, řepu i zrní, a napáchala tak více škod na družstevním majetku".

Za tyto činy byla M. Š. odsouzena ke třem letům  odnětí svobody, k peněžitému trestu 1000 Kčs, ke ztrátě čestných práv občanských na pět roků  a k propadnutí veškerého jmění. Ve prospěch státu byla zabrána polovina usedlosti patřící dceři obviněné. Obviněná byla odsouzena i k zákazu pobytu navždy v kraji Č. Budějovice. Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl odvolání obviněné i okresního prokurátora jako nedůvodná.

Okresní soud ve Strakonicích v listopadu 1990 v rehabilitačním řízení trestní stíhání obviněné za sabotáž zastavil. Za zbývající činy rehabilitací nedotčené jí uložil jeden rok podmíněně na dvě léta.

Letos v lednu podala ministryně spravedlnosti proti tomuto rozsudku stížnost pro porušení zákona.  Zdůraznila obhajobu obviněné, že členům JZD ani předsedovi MNV nenadávala. Jen jednou předsedovi MNV řekla, že „by ji sežrali i s kostima", čímž však nemínila jen členy JZD, nýbrž všechny občany v obci. Připustila, že se někdy stalo, že se jí dobytek na pozemky JZD zatoulal. Soud ale považoval obhajobu za vyvrácenou svědky.

Politický proces

Ministryně považovala za nespravedlivé a nesprávné, že soudy tehdy neprovedly důkazy navrhované obviněnou. V tom vidí  vadnost řízení.

Její zlobná slovní reakce  na žádost o zpětné přivedení kobyly byla ovlivněna frustrací, že si kobylu nemohla vzít zpět pro nedostatek vlastního krmení, a z toho plynoucího pocitu, že všichni stojí proti ní.

U tvrzeného páchání škod na majetku družstva nebyla vyvrácena obhajoba obviněné, že krmení pro dobytek si obstarávala od přátel, u kterých pracovala její dcera, či na mezích,  které ležely ladem. Žádný z jí uváděných svědků nebyl slyšen.

Stížnost podala ministryně  i proto, že řízení bylo vedeno na oznámení rady MNV. Ta požadovala  stíhání obviněné jako „sabotéra národního hospodářství a rozvratnického elementu". Žádala „provedení likvidace obviněné, zbavení jí veškerého majetku, poněvadž sabotuje výrobu na něm, a její vysídlení z obce, aby nemohla nadále narušovat klidný vývoj zdárně se rozvíjejícího JZD v obci".

Podle ministryně se jednalo o politický proces i vzhledem k tomu, že obviněná byla označena za „osobu po  řadu let vykořisťující námezdně pracující občany, zaměřenou proti zřízení a štvavou vůči všem členům JZD". Projevila se prý svým chování jako třídní nepřítel.  Byla souzena vyloženě z důvodů neslučitelných s principy demokratické společnosti, mínila ministryně.

Nejvyšší soud se s ní ztotožnil. Je zřejmé, že řízení bylo vedeno jednostranně a se zjevnou snahou shromáždit proti obviněné dostatek „usvědčujících důkazů". Soud nevyslechl jí navrhované svědky,  převzal zjevně tendenční tvrzení o tom, že motivem jednání obviněné byla její „nenávist k pokroku na vesnici" a že byla vedena úmyslem ztěžovat plnění jednotného hospodářského plánu.

Odvolací soud „přehlíživým a obhajobu zlehčujícím způsobem" kladl hlavní důraz na  to, že  obviněná je osobou s „vykořisťovatelským charakterem", jenž je typický pro kulaka. Soudy své závěry uzavřely zcela politicky v neprospěch obviněné, řekl NS.

Tato pochybení nebyla důsledně napravena ani v rehabilitačním řízení. NS pokládá za nepochybné, že rovněž odsouzení, ohledně nichž zůstala původní rozhodnutí nedotčena, vykazují prvky zjevné svévole, politické tendenčnosti a neobjektivnosti. Jako taková v sobě nemohou nést prvky spravedlivého procesu a spravedlivého rozhodnutí,  proto nemohou obstát
.
NS rozsudky zrušil a přikázal státnímu zástupci ve Strakonicích, aby věc znovu projednal. „Zřejmě nebude dostatek podkladů pro rozhodnutí o vině již zemřelé obviněné i proto, že pro velký časový odstup se  nejspíš nastíněné skutkové nedostatky nepodaří odstranit," uzavřel.