Krajský soud předal ve čtvrtek na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného loni v říjnu soudem v Trnavě Sandru Slobodovou (31) k trestnímu stíhání pro pokračující podvod.

To bylo zahájeno 25. října 2001, tehdy ještě proti Martinovi Slobodovi. Je viněn stručně řečeno z toho, že jako mandatář obchodní společnosti vyplňoval a podepisoval za jiné osoby bez jejich vědomí smlouvy o úvěru, splátky nehradil a společnosti způsobil škodu celkově 12 533,69 eura. Dále vypracoval a za fiktivního poskytovatele podepsal smlouvu o poskytnutí úvěru a od klienta vybral zálohu na splacení 7500 slovenských korun.

Slobodová, nyní ve výkonu trestu v Opavě, požádala, aby budějovický soud jednal v její nepřítomnosti. S vydáním rozhodně nesouhlasí. Na Slovensku se nezdržuje, s rodinou neudržuje kontakt, nemá tam prý žádné sociální vazby a ty, které má v Čechách, kde je už deset let, by byly vydáním oslabeny. Myslí si, že jako člen státu Evropské unie má právo tady pobývat, a během výkonu trestu bude žádat o povolení trvalého pobytu v ČR.

S poukazem na Klausovu amnestii zdůraznila, že její stíhání na Slovensku trvá déle než osm let. Soud by měl také zvážit, zda skutky jí kladené za vinu nejsou promlčeny. Slovenské orgány věděly od roku 2005, že je v ČR ve vazbě a ve výkonu trestu, a přesto nepožádaly o její vydání. Věří prý, že soud zváží humanitární stránku věci.

Budějovická státní zástupkyně navrhla, aby vyžádaná osoba byla na Slovensko ke zmíněnému stíhání za podvod vydána s odkladem na dobu, než vykoná u nás uložené tresty odnětí svobody a než bude pravomocně rozhodnuto v jejích dalších stíháních. K námitce Slobodové uvedla, že promlčecí lhůta neběžela při opakovaných přerušeních řízení a v době, kdy se stíhání vyhýbala pobytem v zahraničí. Při výslechu v Budějovicích sama potvrdila, že o stíhání věděla a v přípravném řízení na Slovensku byla k věci vyslechnuta.

Krajský soud konstatoval, že  Sandra Slobodová v roce 2008 byla v Praze odsouzena za podvody na tři roky a mimo jiné k zákazu činnosti rozhodce (!), v roce 2009 v Praze na šest let, v roce 2010 tamtéž  pak k souhrnnému trestu sedmi let. Z jeho výkonu byla 28. ledna 2011 podmíněně propuštěna soudem v H. Brodě a zbytek 1252 dnů jí byl podmíněně odložen na pět let.

Podmínku nicméně nedodržela. Kromě odsouzení Okresním soudem v Táboře loni v srpnu za poškozování cizích práv, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, nedovolenou výrobu omamné látky a padělání veřejné listiny na dva roky byla letos 9. ledna v Českých Budějovicích uznána vinnou úvěrovým podvodem a ve spojení s táborským rozsudkem dostala dva a půl roku, které nyní vykonává v Opavě.

Další její stíhání v Praze bylo  pro neúčelnost zastaveno. V Táboře je ale znovu stíhána za zločin podvodu, zpronevěru, padělání veřejné listiny a další poškozování cizích práv… O „dosezení" 1252 dnů podmínky z Prahy zatím nebylo rozhodnuto.
Obhájce zdůraznil jako nejpodstatnější otázku možného promlčení skutku jeho mandantky na Slovensku a to, zda na ni při délce pobytu v ČR nelze pohlížet jako na osobu, jíž příslušejí práva občanů této země; pak by její vydání na Slovensko proti její vůli nepřicházelo v úvahu.

Krajský soud ale po poradě rozhodl, jak uvádíme v úvodu. Předání odložil na dobu, po kterou  bude  její přítomnost v ČR nezbytná pro skončení dalších trestních řízení a výkonů případných trestů. „Shledali jsme naplněny všechny zákonné předpoklady pro vyhovění návrhu navazujícího na evropský zatýkací rozkaz vydaný Slovenskou republikou," řekl předseda senátu.

Obhájce Sandry Slobodové podal proti rozhodnutí stížnost.