Policie zajistila N. D., který vycestoval 11. června 2015 z Iránu se zamýšleným cílem v Německu, kde plánoval požádat o azyl. Za pomoci převaděčů překročil hranice Turecka, Bulharska, Srbska, Maďarska a ČR, kde byl 6. srpna nalezen s dalšími státními příslušníky Afghánistánu při kontrole policie v nákladním prostoru malého nákladního vozidla směřujícího do Německa.

Den poté s ním bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění, neboť pobýval na území ČR bez platného oprávnění k pobytu. Vzhledem k tomu, že hrozí reálné nebezpečí, že se bude v ČR i nadále neoprávněně zdržovat, byl zajištěn na 60 dnů s přihlédnutím k předpokládané složitosti přípravy výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění.

Loni 3. října a 1. prosince policie prodloužila dobu trvání jeho zajištění vždy o 60 dnů. V odůvodnění uvedla, že se zatím nepodařilo vyhoštění realizovat - jeho totožnost se dosud nepodařilo ověřit, tudíž mu nemohl být vystaven cestovní doklad potřebný k cestě do země původu. Policie obdržela od Ředitelství služby cizinecké policie informaci, že pořád probíhají konzultační pohovory žalobce s konzulem jeho domovského státu. V okamžiku, kdy bude vyhoštění realizováno, žalobce bude ze zajištění propuštěn. Kvůli nebezpečí, že N. D. by mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o vyhoštění, rozhodla policie o prodloužení doby trvání jeho zajištění.

Proti rozhodnutí podal uprchlík žalobu. Poukázal na informaci Kanceláře Veřejného ochránce práv, že v roce 2015 bylo ke 20. říjnu realizováno 75 správních vyhoštění, přičemž žádné z nich nebylo do Afghánistánu. Vyhoštění žalobce proto není reálně možné, a jeho zajištění tudíž neplní svůj zákonný účel.

Ohrožen pro svou víru?

Skutkový stav jeho věci nebyl podle něho dostatečně zjištěn. Policie se řádně nezabývala možností existence vážné újmy v případě jeho návratu do Afghánistánu, přestože uvedl, že zemi původu opustil z důvodu strachu o svůj život. Je konvertita ke křesťanství, za což mu v Afghánistánu hrozí pronásledování, mučení a nelidské zacházení, neboť konverze ke křesťanskému vyznání je tam stíhána a ukládá se za ni trest smrti. Odkázal v tom směru na víceré zprávy, např. Ministerstva zahraničních věcí USA, UNICEF či některých zahraničních deníků. Navrácení žalobce do země původu by proto bylo v rozporu s Úmluvami o lidských právech. Poukazuje na skutečnost, že v zemi simultánně probíhá několik konfliktů. Důvody, pro které žalobce uprchl, se přitom policie ve svém rozhodnutí téměř nezabývala a omezila se pouze na konstatování, že vycházela ze závazného stanoviska ministerstva vnitra. To ale nereaguje na konkrétní a individuální důvody nemožnosti vycestování.

Krajský soud 12. ledna 2016 žalobu jako nedůvodnou zamítl. Povinnost správního orgánu zabývat se potencialitou realizace správního vyhoštění cizince nastává pouze tehdy, pokud jsou tomuto orgánu v době rozhodování známy skutečnosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že vyhoštění nebude možné. V nyní projednávané věci je zřejmé, že policii v průběhu řízení o vyhoštění nebyla žádná taková skutečnost známa.

Nutnost prodloužení doby trvání zajištění žalobce dovodila ze stále probíhajícího řízení o vydání cestovního dokladu. Dle názoru soudu součinnost se zeměmi třetího světa, mezi něž patří i Afghánistán, není pružná a rychlá. Skutečnost, že pro žalobce bylo potřeba obstarat příslušné doklady pro jeho vycestování, nicméně nevede automaticky k závěru, že realizace jeho správního vyhoštění nebude možná. Nevyvstala ani žádná jiná okolnost, která by policii měla vést k závěru o nepravděpodobnosti realizace správního vyhoštění.

K námitce nedostatečně zjištěného skutkového stavu krajský soud uvedl, že z přezkoumávaného rozhodnutí je zřejmé, že policie vycházela mimo jiné ze závazného stanoviska ministerstva vnitra, dle něhož žalobci v případě návratu do Afghánistánu nehrozí uložení či výkon trestu smrti, ani mučení, nelidské nebo ponižující zacházení či trest. Žalobce opak nijak neprokázal, pouze stručně sdělil, že mu hrozí smrt z důvodu změny náboženského vyznání. V průběhu své cesty navíc v žádném státě nepožádal o udělení mezinárodní ochrany; tvrzení o nebezpečí vážné újmy se tak jeví jako účelové. Závěry vyjádřené v závazném stanovisku rozporoval až v podané žalobě, ačkoliv tak měl možnost učinit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí žalované o správním vyhoštění.

Zrušeno

Proti rozhodnutí podal N. D. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) a ten ji shledal důvodnou.

Stěžovateli přisvědčil v tom, že rozhodnutí policie je nepřezkoumatelné z důvodu, že se v něm nikterak nevypořádala s tvrzením stěžovatele týkajícím se jeho konverze ke křesťanství. Ministerstvo vnitra se ve svém stanovisku vůbec nezabývalo otázkou postavení křesťanů v Afghánistánu a s tím související otázkou, zda by stěžovateli v důsledku tvrzené konverze k tomuto náboženství mohlo v případě navrácení do země původu hrozit nebezpečí vážné újmy. Špatné zacházení s křesťany a zejména s osobami, které změnily své náboženství z islámu na křesťanství, v Afghánistánu je přitom dle názoru NSS poměrně známou skutečností. Aprobovala-li policie obsah závazného stanoviska Ministerstva vnitra v uvedené podobě do svého rozhodnutí, aniž by si sama učinila předběžný úsudek o tom, zda je realizace správního vyhoštění stěžovatele v návaznosti na jeho tvrzené náboženství alespoň potenciálně možná, nezabývala se dostatečně otázkou, zda stěžovateli v zemi původu může hrozit nebezpečí vážné újmy spočívající v mučení nebo nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání. Proto NSS považuje napadané rozhodnutí policie za nepřezkoumatelné. Nezohlednil-li tuto skutečnost ve svém rozhodování krajský soud, zatížil rovněž své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti.

Obě rozhodnutí proto NSS zrušil, což podle judikatury znamená, jako by vůbec nebylo vydáno. V té souvislosti konstatoval, že stěžovatel byl (ostatně) 1. února 2016 ze zařízení pro zajištění cizinců propuštěn. (4 Azs 18/2016)