Okresní soud žalobu zamítl. K prorůstání kořenů a narušení povrchu chodníku docházelo již v předcházející době. Žalobce o tom věděl. Popsané narušení nemůže být takovou změnou ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavu komunikace a počasí.
Krajský soud v Českých Budějovicích naopak žalobě vyhověl. Vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností ji odstranit,  zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Závady ve schůdnosti chodníku jsou obdobné závadám ve sjízdnosti. Těmi se  mj. rozumí ojedinělé výtluky, výmoly
a hrboly. O ty se v daném případě také jedná. Žalovaný neprokázal, že nebylo v jeho silách závadu odstranit.

Město podalo dovolání 
k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Zopakovalo, že povrch byl narušen kořeny delší čas a obyvatelé o tom věděli. Žalobce oponoval, že k poškození chod᠆níku došlo jednorázově v okamžiku, kdy je působení kořenů natolik silné, že prudce zvětšilo rozsah poškození. Takovou závadu potom chodec nemůže  předpokládat.  Navíc k úrazu došlo v noci.

Co říká zákon

NS ocitoval zákon o pozemních komunikacích.   Podle něj jsou v obci místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, který je přizpůsobený stavu těchto komunikací a počasí.

Závadou ve schůdnosti je změna, kterou nemůže chodec předvídat. Cílem údržby komunikací je odstranit závady ve sjízdnosti.  Běžně zahrnuje zejména drobné práce včetně ošetřování silniční vegetace.

Při stanovení podmínek vzniku odpovědnosti vlastníků komunikací za škody zohledňuje zákon pouze tzv. nepředpokládatelné závady. Při objektivním posuzování nepředvídatelnosti závad skutečnost, že poškozený v místě bydlel a o stavu komunikace osobně věděl, nemůže hrát roli z hlediska vzniku odpovědnosti vlastníka komunikace za škody způsobené takovými závadami.

Zákon nevyžaduje náhlost závady. Ta může existovat třeba i delší dobu. Rozhodující je, zda jde o takovou změnu,  jež je způsobilá vyvolat pád či přivodit jiné zranění chodce. Prorůstající kořeny stromů na jinak rovném chodníku tak představují závadu ve schůdnosti, pokud stavební stav komunikace je jinak dobrý .

V tom, že k prorůstání  docházelo po delší dobu a že žalobce situaci v místě znal, nelze spatřovat protiprávnost jednání žalujícího občana, které by přispělo ke vzniku škody.

Dovolání města Písku proto Nejvyšší soud jako nedůvodné zamítl.