Devátého listopadu uložil inspektorát ČOI Jihočeského kraje a Kraje Vysočina společnosti pokutu půl milionu korun.  Prokázané hodnoty podle ČOI nelze  považovat za pouhý důsledek provozní nekázně způsobený skladováním či v rámci přepravy. Následky deliktu představují značné nebezpečí pro technický stav motoru. Jako přitěžující okolnost orgán hodnotil, že kupující domnělý jakostní benzín řádně zaplatil, ale natankoval hmotu nevhodnou pro motorová vozidla. Polehčující okolností je to, že šlo o prvý případ zjištěné nejakostní pohonné hmoty u této firmy.
Proti příkazu podala společnost odpor. K jejím námitkám inspektorát mj. uvedl, že k vyvození odpovědnosti stačí, prodává-li právnická osoba nejakostní benzín bez toho, zda tak činila v úmyslu, nedbalosti či nevědomosti. Irelevantní je rovněž argumentace firmy, podle které si dosud na jakost jím prodávaných pohonných hmot nikdo nestěžoval. Tvrzené likvidační důsledky pokuty nehrozí, neboť společnost vlastní dostatečný majetek. Inspekce dále uvedla, že při stanovení výše pokuty přihlédla k tomu, že jde o malou benzinku. Pokutu snížila  na 450 000 Kč.


Ústřední inspektorát ČOI rozhodnutí potvrdil a firma  na něj podala žalobu ke Krajskému soudu v Č. Budějovicích.

Likvidační sankce?

Domáhá se snížení sankce. Měla by prý být zváženo, že odběratelem pohonných hmot byla jeho dceřiná společnost 
a kdyby tímto odběrem vznikly škody, trpěl by jimi v první řadě žalobce. K pochybení nedošlo úmyslně, výše pokuty by měla být určena v závislosti 
na míře subjektivního zavinění. Uloženou sankci má  
za hrubě nepřiměřenou.

ČOI k námitkám mj.  uvedla, že jde o delikt ohrožovací,  proto není třeba zjišťovat, zda byla prodejem nejakostních pohonných hmot způsobena škoda či nikoliv. K námitce likvidačního charakteru pokuty žalovaný připomněl, že společnosti nabídl možnost splátek,  ale žalobce toho nevyužil a pokutu uhradil jednorázově.

Krajský soud žalobu zamítl. Řekl, že návrh na snížení sankce za správní delikt může být úspěšný, jestliže soud shledá, že byla uložena ve zjevně nepřiměřené výši. V této věci je ale tvrzení žalobce zcela nepodložené. Podle ČOI žalobce vlastní několik nemovitostí, víc o jeho majetkových poměrech zjistit nemohla.

Záleží  tudíž na firmě, zda předloží ve vlastním zájmu 
o snížení sankce údaje o svých majetkových poměrech a doloží jejich správnost, řekl soud. Neučiní-li tak, může 
si správní orgán učinit představu i na základě odhadu. Žalobce tedy v dané věci neprokázal likvidační charakter sankce. Pokud mu byla uložena pokuta 450 000 Kč, pak zákon o pohonných hmotách ji umožňuje až do výše pěti milionů. Soudu se proto nejeví nepřiměřená.