Žalobci 19. října 2012 uzavřeli s Jihočeským krajem smlouvu o budoucí smlouvě kupní, v níž se zavázali prodat kraji pozemek na výstavbu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením.

Vedení obce podle nich mělo obavy, aby stavba ne᠆omezovala provoz místní střelnice. Rada uložila navrhnout řešení, které by výstavbě zabránilo. Přijaté opatření bylo v tomto smyslu podle žalobců jasně účelové a v rozporu s § 97 stavebního zákona.
Ten říká, že uzávěra se vydává tehdy, pokud by stavební činnost v místě mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace,  jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení.Takové rozhodnutí z roku 2011 ale podle žalobců neuvádí konkrétní záměry, což je podle nich podmínkou rozhodnutí o uzávěře. V tomto případě by prý těžko mohlo jít o ztížení budoucího využití daného území, když město nemá představu, k čemu by mělo sloužit.

Tvrdí, že Lišov plánoval i na jejich pozemku výstavbu infrastruktury. K tomuto účelu městu odprodali část svých pozemků za cenu nižší než obvyklou. Lišov jim prý garantoval, že za to si k těmto sítím budou moci kdykoliv připojit svou stavbu. To prý žalovaný nepopírá, ale uvádí, že garanci dalo předchozí vedení města a nové se tím necítí vázáno.

Jiné veřejné zájmy

K žádosti žalobců o výjimku 
z uzávěry město sice konstatovalo, že splnili podmínky, ale výjimku neudělilo prý se závěrem, že dle členů rady „převládají jiné veřejné zájmy hovořící pro to ji neudělit".

Podle zápisu z městské rady z března je potřeba „nechat projektanta znovu prověřit, zda město nepotřebuje tyto konkrétní plochy, a pokud ano, zda jejich účel, rodinné domy, je právě tím správným využitím daného prostoru, kdy na tyto plochy navazují navržená sportoviště dle současného územního plánu". Podle žalobců to dokládá, že město nemá žádný konkrétní záměr využití místa. Potřeba vyjmout tyto pozemky ze zastavitelného území údajně vzešla z podnětu zastupitelstva města z 10. prosince 2012. I to podporuje názor žalobců, že jde o účelový krok, který má jen znemožnit postavit v místě dům chráněného bydlení. Dochází tak k porušení práva žalobců svobodně nakládat se svým majetkem.

Krajský soud vyzval osoby hodlající uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, aby to oznámili do 3. září 2013.

O problému v Lišově psal tisk v začátku prázdnin. Projekt kraje počítal s výstavbou dvou domků chráněného bydlení  nákladem deseti milionů s výraznou státní dotací na soukromých pozemcích pro dvanáct mentálně postižených žen. Když ji na podzim připravoval, město začalo vznášet výhrady – kraj prý záměr chystal za zády města. To údajně nabídlo kraji pozemky jiné. Spor pak vyústil ve změnu územního plánu, kterou se nyní bude zabývat soud.