Mezi delegáty byli i zástupci atletických oddílů z našeho regionu, Pavel Fleischmann-Sokol Milevsko, Ivan Čuřín-Atletika Písek a Josef Fuka-TJ Chyšky.

Valnou hromadu vedla managerka Jč KAS Monika Drhovská z VS Tábor, která přivítala všechny delegáty z jihočeských atletických oddílů a také samotného předsedu Českého atletického svazu Libora Varhaníka.

Po schválení programu VH, Jednacího řádu a pořadu zasedání si delegáti zvolili pracovní předsednictvo, skrutátory, mandátovou komisi ve složení Václav Tipka-KIN ČB, Josef Fuka-TJ Chyšky a Šárka Chládková-VS Tábor a rovněž návrhovou komisi ve složení Tomáš Najbrt-Sokol ČB, Lucie Šetelíková-VS Tábor a Lenka Baronová-SK Čtyři Dvory ČB.

Zprávu o činnosti jihočeské atletiky za rok 2019 provedl předseda Jč KAS Pavel Novák, který sdělil přítomným delegátům, že je v našem kraji celkem 25 registrovaných atletických oddílů, nově se ustanovil oddíl SK Hajná Voda, ve kterých je k 31.12.2019 celkem 2 966 členů a z toho je 1 718 registrovaných, v kraji rovněž fungují tři atletické kroužky. V rámci naší ČR má náš kraj nejvíce stadiónů se 400 m oválem, celkem jich je 22. Stále se řeší otázka výstavby nové haly a tak v současné době mohou jihočeští atleti trénovat a pořádat závody pouze v koridoru ZŠ Oskara Nedbala v ČB. Předseda mimo jiné pochválil vyhodnocení "Ankety nejlepších atletů Jihočeského kraje" v Českých Budějovicích.

Zprávu o činnosti SCM (Sportovní centrum mládeže) v Jihočeském kraji přednesl Tomáš Najbrt ze Sokola ČB, který zhodnotil činnost SCM za r. 2019 a informoval přítomné delegáty o tom, že v SCM bylo v r. 2019 zařazeno 18 atletů-mezi nimi i milevský Štěpán Pokorný, pro letošní rok však pouze 14 atletů, kolik získali medailí z MČR a vyzdvihl úspěšná vystoupení jihočeských atletů na vrcholných mezinárodních akcích.

Zprávu komise rozhodčích Jč KAS přednesl předseda rozhodčích Luděk Vacek, připomenul stálý nedostatek rozhodčích na závodech, i když na semináři rozhodčích v Nové Včelnici bylo vyškoleno 38 nových zájemců.

Zprávu Soutěžní komise přednesl krajský statistik, a předseda STK, Václav Tipka, vyhodnotil soutěže jednotlivců, zmínil se o vypsaných grantech na jednotlivé atletické soutěže, nutností JčKASu bylo v rámci šetření i sloučení některých KP, v hodnocení krajského přeboru družstev seznámil s počty zúčastněných družstev v jednotlivých věkových kategoriích a s jejich vítězi. V kraji celkem soutěžilo ve všech kategoriích 82 družstev, tedy o čtyři více než v r. 2018. Na MČR družstev však nikdo nepostoupil. Hovořil o přípravě roku 2019 a jednotlivých akcích. V letošním roce je do soutěže družstev v kraji zapojeno o jedno družstvo více než loni.

Za komisi mládeže vystoupil Petr Bahenský ze Sokola ČB, který vyzdvihl širokou základnu mládeže v kraji, zhodnotil mezikrajová utkání v nichž chybí především absolutní špička, hovořil o LODM v Liberci z hlediska účasti jihočeských atletů.

Svou zprávu měl i revizor Jč KAS Milan Prášil, který kladně hodnotil vedení účetnictví a hospodaření hospodářky Jč KAS a poukázal i na fakt, že některá náčiní od výrobců neodpovídají atletickým pravidlům, např. oštěp Polánik, 750 g disk,…

Hospodářka Jč KAS pí Monika Horáčková přednesla zprávu o hospodaření Jč KAS za r. 2019 s kladným hodnocením. V dalším bodu VH pak byl projednán návrh rozpočtu Jč KAS na rok 2020.

Příští rok má být rokem volebním a tak delegáti rozhodli o počtu členů výboru JčKAS na další volební období, byl schválen návrh na sedm členů.

V diskusi pak vystoupil samotný předseda ČASu Libor Varhaník, který velice kladně hodnotil práci jihočeské atletiky, všech funkcionářů, trenérů, rozhodčích,…

V závěru bylo VH přijato Usnesení, které přednesl Tomáš Najbrt.

Autor: Josef Fuka