Jednání se zúčastnilo 22 rozhodčích z 31, kteří jsou zařazeni na listinu rozhodčích pro jaro 2008 v našem okrese. Dále bylo přítomno 13 rozhodčích vyšších soutěží, kteří přislíbili pomoc při řízení utkání v okrese.

Z uvedeného počtu dvaadvaceti rozhodčích byla jedna žena – Klára Černá, a dále čtyři nováčci – Jan Holan, Jakub Matyš, Jakub Sulek a Štěpán Škrna.

Na úvod semináře byli přítomní seznámeni se složením nového Výkonného výboru OFS Písek po volební valné hromadě. Následně místopředseda VV a předseda komise rozhodčích Michal Řezáč představil členy této komise – Jana Kotalíka, Vladimíra Fuku a Josefa Kroha.

Poté se již seminář držel stanoveného programu. Výklad pravidel a soutěžního řádu přednesl okresní lektor pravidel Josef Kroh. Ve svém výkladu zdůraznil změny v pravidlech platné od 1. 7. 2007.

V další části se obsáhle věnoval tomu, jak postupovat při zmaření slibně se rozvíjející akce nebo vyložené příležitosti či pokusu o jejich zmaření.

V další části jednání Michal Řezáč přednesl svoje představy o činnosti komise, spolupráce s ostatními komisemi, zejména s STK a DK a práce rozhodčích. Zdůraznil, že podněty a kritika rozhodčích od oddílů budou řádně prošetřeny a nezapadnou bez zájmu. Rozhodčí byli upozorněni, že jejich prohřešky budou také patřičně ohodnoceny.

V následující části byly vědomosti rozhodčích ověřeny písemným testem. Předseda komise pak v závěru semináře s potěšením konstatoval, že všichni testy úspěšně zvládli.

Komise rozhodčích na svém zasedání 25. 3. určila termín náhradního semináře pro omluvené rozhodčí, a to na 8. 4. ve Sportovní hale v Písku.

Zároveň se uskuteční druhá část školení nových rozhodčích. Zájemci o tuto činnost se mohou přihlásit přímo na semináři nebo telefonicky u Michala Řezáče (604 856457).