Program valné hromady:

1. Zahájení, 2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, 3. Schválení jednacího řádu, 4. Zpráva o činnosti výkonného výboru a komisí, 5. Zpráva revizní komise, 6. Diskuse, 7. Zpráva mandátové komise, 8. Návrh usnesení a závěr.

Po skončení valné hromady se bude konat losovací aktiv OFS pro soutěžní ročník 2007/2008, a to s tímto programem:
1. Vyhodnocení mistrovského ročníku 2006/2007, 2. Losování nového soutěžního ročníku 2007/2008, 3. Závěr.

Dle Stanov ČMFS vysílá na valnou hromadu každý oddíl, vedený v evidenci OFS, a oddíl sídlící na území okresu, po jednom delegátovi s hlasem rozhodujícím.

Dále se jednání valné hromady zúčastní s hlasem poradním členové výkonného výboru, všech komisí OFS a hosté.